A

Kertymä (accrual)
Yliyön ja futuurikontraktien vaihdosta johtuvien tulojen tai menojen jakauma, joka liittyy talletusten vaihtosopimuksiin jokaisen kaupan voimassaoloaikana.
Sopeuttaminen (adjustment)
Yleensä virallinen toimi, jossa muutetaan joko sisäistä talouspolitiikkaa korjatakseen maksujen epätasapaino tai virallista valuuttakurssia.
Amerikkalaistyylinen optio
Amerikkalaiset optiot antavat sijoittajan päättää optiokaupan milloin tahansa aina sen eräpäivään asti eräpäivä mukaan luettuna. Ne antavat sijoittajalle enemmän vapautta kuin eurooppalaiset optiot, joiden kaupan voi päättää vain sopimuksen eräpäivänä.
Nousu (appreciation)
Minkä tahansa finanssi-instrumentin arvon nousu.
Arbitraasi (arbitrage)
Instrumentin osto tai myynti ja yhtäaikainen saman ja vastakkaisen position avaus toisilla markkinoilla hyötyäkseen markkinoidenvälisistä instrumentin hintaeroista.
Nouseva trendikanava (ascending trend channel)
Nouseva linja, joka yhdistää laskuaaltojen pohjat ja on rinnakkainen trendilinjaan nähden.
Pyyntö (ask)
Ilmoitettu hinta, jolla asiakas voi ostaa valuuttaparin. Käsitteestä käytetään myös termejä tarjous (offer), pyyntöhinta (ask price) tai pyyntöarvo (ask rate).
Omaisuuserä (asset)
Joko positiivinen saldo tai valuuttakaupan saralla oikeus vastaanottaa tietty valuutta vastapuoleltaan (meklarilta) suorittamattomasta termiini- tai spot-kaupasta.
Omaisuuden kohdentaminen (asset allocation)
Varojen jakaminen eri instrumenttien välillä riskin vähentämiseksi.
Parhaalla hinnalla (at best)
Meklarille annettu ohje ostaa tai myydä parhaimmalla saatavalla hinnalla.
Parhaalla tai paremmalla hinnalla (at or better)
Ohje käydä kauppaa, myydä tai ostaa määritellyllä tai sitä paremmalla hinnalla.
Aussie
Australian dollarin slanginimitys.
Auktorisoitu meklari
Finanssilaitos, joka on auktorisoitu käymään ulkomaista valuuttakauppaa.

B

Back Office
Finanssilaitoksen osa, joka vastaa maksuista, hallinnosta ja raportoinnista.
Testaus (backtesting)
Kauppastrategian suoritustesti, joka perustuu historiallisiin tietoihin ja joka suoritetaan ennen strategian käyttöönottoa.
Maksutase (balance of payments)
Järjestelmällinen maan taloudellisten liiketoimien tallentaminen tietyllä aikavälillä.
Nauha (band)
Nauha tai kaupankäyntinauha on vaikutusalue, jolla valuutta saa liikkua toista vastaan paikallisen hallituksen valuutalle asetettujen rajoitusten mukaisesti.
Pankin linja (bank line)
Pankin asiakkaalle annettava luotto, joka tunnetaan myös nimillä linja (linja) tai luottolinja (credit line).
Pankkikorko (bank rate)
Korko, jolla keskuspankki on valmis lainaamaan rahaa kotimaiselle pankkijärjestelmälle.
Perusvaluutta (base currency)
Ulkomaisessa valuuttakaupassa perusvaluutta on valuuttaparin ensimmäinen valuutta. Esimerkiksi EUR/USD-parissa EUR on perusvaluutta.
Nimellisarvo (basis)
Käteishinnan ja futuurihinnan ero.
Piste (basis point)
Kaupankäyntiä varten viimeinen ilmoitettu desimaalipiste. Suurimmassa osassa valuuttapareista se vastaa 1/10 000. Tunnetuin poikkeus sääntöön on USD/JPY, jossa piste on 1/100.
Pistekauppa (basis trading)
Vastakkaisten positioiden avaaminen käteis- ja futuurimarkkinoilla hyötyäkseen pisteiden suotuisista liikkeistä.
Valuuttakori (basket)
Ryhmä valuuttoja, joita käytetään valuutan vaihtokurssin hallitsemiseen. Yleensä korin jokainen valuutta on painotettu vaihtokurssin muodostamiseksi.
Bear
Sijoittaja, joka uskoo, että markkinoiden hinnat tulevat laskemaan.
Laskujohteiset markkinat (bear market)
Pitkähkö aikajakso, jolloin hinnat ovat suurimmaksi osaksi laskussa.
Tarjous (bid)
Ilmoitettu hinta, jolla asiakas voi myydä valuuttaparin. Tämä tunnetaan myös nimillä tarjoushinta (bid price) tai tarjousarvo (bid rate).
Tarjous/pyyntö-palkkio-osuus (Bid/Ask spread)
Piste-ero tarjous- ja pyyntöhintojen välillä.
Bollingerin nauhat (Bollinger Bands)
Tekninen indikaattori, joka antaa käyttäjän verrata vaihteluja ja suhteellisia hintatasoja tietyn jakson aikana. Se koostuu kolmesta nauhasta, jotka käsittävät suurimman osan arvopapereiden hintaliikkeistä. Hinnat kohtaavat usein vastustusta ylemmällä nauhalla ja tukea alemmalla nauhalla.
Meklari (broker)
Myös kaupankäyntivälittäjänä tunnettu meklari tuo ostajat ja myyjät yhteen kaupan aloittaneen osapuolen välityspalkkiota vastaan. Meklarit eivät harjoita markkinapositioita.
Bull
Sijoittaja, joka uskoo, että markkinoiden hinnat tulevat nousemaan.
Nousujohteiset markkinat (bull market)
Pitkähkö aikajakso, jolloin hinnat ovat suurimmaksi osaksi nousussa.
Bundesbank
Saksan keskuspankki.
Ostohinta (buying rate)
Hinta, jolla markkinoilla toimiva on halukas ostamaan valuuttaa. Tätä hintaa kutsutaan usein myös tarjoushinnaksi.
Ostosignaali (buy signal)
Instrumentin ostamiselle otollinen tilanne. Signaalin tarkat olosuhteet riippuvat analyytikon käyttämästä indikaattorista. Esimerkiksi ostosignaalina pidetään hetkeä, kun MACD-indikaattori ylittää signaalilinjansa.

C

Kaapeli (cable)
Ulkomaisilla valuuttamarkkinoilla käytettävä termi, joka kuvaa GBP/USD:n arvoa.
Avistakorko (call rate)
Pankkienvälinen yliyönkorko.
Kynttiläkaavio (candlestick chart)
Japanilaisen kaaviojärjestelmän muoto, josta on tullut suosittu lännessä. Kapea linja osoittaa päivän hintavälin. Leveämpi merkitsee aluetta avaus- ja sulkemishintojen välillä. Jos sulkemishinnat ylittävät avaushinnat, alue on vihreä tai sininen. Jos sulkemishinnat alittavat avaushinnat, alue on punainen.
Pääomariski (capital risk)
Riski, joka johtuu siitä, että pankki maksaa vastapuolelleen tietämättä, pystyykö tämä kolmas osapuoli täyttämään oman osansa sopimuksesta.
Korkoerokaupankäynti (carry trade)
Tämä on strategia, jossa ostetaan korkeakorkoisia valuuttoja matalakorkoisia valuuttoja vastaan pitkällä aikavälillä. Tarkoituksena on sulkea kauppa tulevalla päivämäärällä ja tehdä voittoa. Niin kauan kuin korkeamman koron valuutta ei laske alemman koron valuuttaa vastaan i/r-differentiaalin vuoksi, luvassa on voittoja.
Käteiskauppa (cash)
(Saman päivän arvolla). Viittaa yleensä kauppaan, joka toteutetaan ja suljetaan sopimuspäivänä. Termiä käytetään yleensä vain Pohjois-Amerikan markkinoilla.
Käteiskauppa (cash delivery)
Kaupan toteuttaminen ja sulkeminen saman päivän aikana.
Käteismarkkinat (cash market)
Markkinat, joilla ostetaan ja myydään fyysisiä valuuttoja.
Käteissuoritus (cash settlement)
Käytäntö futuurisopimusten suorittamisessa, jossa futuurien ja markkinahintojen hintaero maksetaan fyysisen toimituksen sijasta.
Keskuspankki
Kansallinen pääpankki. Perinteisesti sen suurin velvollisuus on rahapolitiikan kehitys ja toteutus.
Keskuspankin vaihtokurssi (central rate)
Jokaisen Euroopan valuuttajärjestelmään (EMS) kuuluvan valuutan vaihtokurssi Euroopan valuuttayksikköä (ECU) vastaan. Valuuttojen liikkeet keskihinnasta ovat rajoitettuja asianmukaisen nauhan mukaisesti.
Välityspalkkio
Palkkio, jonka meklari voi veloittaa asiakkailta suoritetuista palveluista tai kaupoista.
Vahvistus (confirmation)
Pankin tai meklarin asiakkaalle lähettämä muistio, jossa kuvaillaan kaikki tarvittavat yksityiskohdat suoritetuista liiketoimista.
Sopimus
Sopimus ostaa tai myydä määritellyn määrän tiettyä valuuttaa tai optioita määritellyn tulevan kuukauden aikana. (Katso: Futuurisopimus.)
Muunnos (conversion)
Prosessi, jossa tietyssä valuutassa hinnoiteltu kohde tai sitoumus vaihdetaan toisessa valuutassa hinnoiteltuun kohteeseen tai sitoumukseen.
Vaihdettava valuutta (convertible currency)
Valuutta, jonka voi vapaasti vaihtaa toiseen valuuttaan tai kultaan ilman asianmukaisen keskuspankin erikoislupaa.
Kirjeenvaihtopankki (correspondent bank)
Ulkomaisen pankin edustaja, joka säännöllisesti tuottaa mm. varainsiirtopalveluja pankille, jolla ei ole sivukonttoreita tarvittavassa paikassa.
Vastapuolet
Muu organisaatio tai osapuoli, jonka kanssa vaihtosopimus suoritetaan.
Maariski
Lainaajan riski, joka liittyy tietyssä maassa sijaitsemiseen. Tämä sisältää taloudellisten, poliittisten ja maantieteellisten tekijöiden tarkastamisen.
Suoja (cover)
Avoimen kaupan suojaaminen tai sulkeminen.
Luottoriski (credit risk)
Tappioriski, joka voi sisältyä position avaamiseen, jos vastapuoli laiminlyö velvollisuutensa.
Ristikkäiskurssi (cross rate)
Kahden valuutan välinen vaihtokurssi, joka koostuu yleensä kahden USD:tä vastaan mitatun valuutan yksilöllisistä vaihtokursseista.
Valuuttaoptio (currency option)
(Eurooppalainen) optiosopimus, joka antaa oikeuden ostaa tai myydä valuuttaa toista valuuttaa vastaan määritellyllä vaihtokurssilla määritellyllä aikajaksolla.
Valuuttapari
Kaksi valuuttaa, jotka muodostavat ulkomaisen vaihtokurssin. Esimerkiksi EUR/USD on valuuttapari.
Valuuttariski (currency risk)
Tappioriski, joka voi johtua vaihtokurssien epäsuotuisista muutoksista.
Valuutanvaihtosopimus (currency swap)
Sopimus, jossa kaksi osapuolta sitoutuu vaihtamaan korkomaksuvirtoja eri valuutoissa määritellyn jakson ajan ja vaihtamaan verottomat summat eri valuutoissa ennalta sovitulla vaihtokurssilla erääntymisaikana.
Valuuttawarrantti (currency warrant)
OTC-optio; valuuttaoptio, jonka juoksuaika on pitkä (yli vuoden).
Konttokurantti (current acccount)
Maan kansainvälisten maksujen nettosaldo, joka sisältää viennin, tuonnin ja yksipuoliset toimet, kuten tuet ja siirtotyöläisten rahalähetykset. Saldoon ei kuulu pääomavirta.

D

Päiväsijoittaja
Spekulantti, joka avaa positiot finanssimarkkinoilla ja likvidoi ne ennen saman kauppapäivän päättymistä.
Päiväkauppa
Positioiden avaaminen ja sulkeminen saman kauppapäivän aikana.
Sopimuspäivä
Päivä, jolloin liiketoimesta on sovittu.
Sopimuslippu (deal ticket)
Pääkeino merkitä kauppaan liittyvä perusinformaatio.
Deflaattori
Todellisen ja nimellisen BKT:n välinen ero, joka on sama kuin kokonaisinflaatioprosentti.
Toimituspäivä
Sopimuksen erääntymispäivä, kun valuuttojen vaihto on tehty. Tämä päivä tunnetaan valuuttamarkkinoilla paremmin arvopäivänä.
Toimitusriski (delivery risk)
Termi kuvailee tilannetta, jossa vastapuoli ei pysty toteuttamaan omaa osaansa sopimuksesta, vaikka on siihen halukas.
Arvonalennus (depreciation)
Valuutan tai finanssi-instrumentin arvon lasku.
Desk
Termi viittaa ryhmään, joka käy kauppaa tietyllä valuutalla tai valuutoilla.
Yksityiskohdat
Kaikki informaatio, joka tarvitaan ulkomaisen kaupan toteuttamiseksi: instrumentti, hinta, päivämäärät ja toteutusohjeet.
Devalvointi
Valuutan arvon tahallinen laskeminen vastavaluuttojaan tai nauhojaan vastaan virallisen ilmoituksen avulla.
Suora hinnoittelu (direct quotation)
Ulkomaisen valuutan hinnoittelu kiinteissä yksiköissä kotimaisen valuutan erinäisiä määriä vastaan.
Doji
Kynttiläkuvio, joka on niin pieni, että sen avaus- ja sulkemishinnat ovat samat. Doji tapahtuu, kun päivän avaus- ja sulkemishinnat ovat samoja tai hyvin lähellä toisiaan.
Tuplahuippu (double top)
Käännöskuvio, jossa näkyy kaksi selvää huippua. Käännös on valmis, kun tuki on rikottu. Tuplapohja on huipun peilikuva.

E

Easing
Pieni hinnan lasku.
Eksponentiaalisesti liikkuva keskiarvo (EMA)
Tilastot, jotka osoittavat senhetkisen taloudellisen kasvunopeuden, trendit ja paikallisen talouden yleistilan, kuten vähittäismyynnin ja työllisyyden tilan.
EFT
Sähköinen pankkisiirto.
EMS
Euroopan valuuttajärjestelmän lyhennelmä. Sopimus EU-jäsenmaiden välillä ylläpitää tasainen linja valuuttojensa vaihtokurssien välillä.
Entry Limit
Käsky ostaa tai myydä ulkomaista valuuttaa toista vastaan tietyllä hinnalla. Toisin kuin market-käsky, limit-käsky ei ehkä toteudu, jos markkinat liikkuvat määrätystä hinnasta poispäin.
Entry Stop
Ohje meklarille ostaa tai myydä valuuttapari, kun sen hinta liikkuu määritellyn hinnan ohi. Ostokäsky on tarkoitettu hinnalle, joka on senhetkistä markkinahintaa korkeampi, ja myyntikäsky hinnalle, joka on senhetkistä markkinahintaa matalampi. Käsky joko suojelee sijoittajan voittoja tai rajoittaa tappioita.
EUR
Euroopan yhtenäinen valuutta eli euro, joka virallisesti korvasi EU-jäsenmaiden kansalliset valuutat.
European Style Option
Optiosopimus, joka voi päättyä vain erääntymispäivänään.
Erääntyminen (expiration)
Tämä on optionkaupan viimeinen päivä.
Eksponentiaalisesti liikkuva keskiarvo (EMA)
Liikkuva keskiarvo, joka antaa enemmän painoa uusimmalle informaatiolle lyhentääkseen liikkuvan keskiarvon viivettä tai tasatakseen se.
Altistus (exposure)
Ulkomaisilla valuuttamarkkinoilla tämä liittyy mahdollisiin voittoihin tai tappioihin ulkomaisen vaihtokurssin liikkeen vuoksi.

F

USA:n keskuspankin ohjauskorko (Fed fund rate)
Korko, jolla rekisteröityneet pankit voivat lainata varoja USA:n keskuspankilta (Fed). Se myös kertoo keskuspankin näkemyksen maan rahavarannoista.
Federal Reserve (Fed)
USA:n keskuspankki.
Fibonaccin numerot
Fibonaccin lukujono (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...) saadaan, kun lasketaan kaksi ensimmäistä numeroa yhteen saadakseen kolmas numero. Jokaisen numeron suhde seuraavaan numeroon on 61,8 %, joka on suosittu Fibonaccin jäljitysnumero. 61,8 %:n vastapuoli on 38,2 %, joka on myös Fibonaccin jäljitysnumero. Fibonaccin lukujonon suhde on tärkeä ja arvokas, toisin kuin sen varsinaiset numerot.
Kiinteä vaihtokurssi (fixed exchange rate)
Rahaviranomaisten yhdelle tai useammalle valuutalle asettama virallinen kurssi. Käytännössä jopa kiinteät kurssit voivat vaihdella ylä- ja alanauhojen välillä, mikä johtaa interventioon.
Tasainen/Jäävi (flat/square)
Jos et tee pitkää tai lyhyttä kauppaa, olet jäävi. Tämä tarkoittaa, ettei sijoittajalla ole positioita tai kaikki positiot ovat toisensa poissulkevia.
Joustava vaihtokurssi (flexible exchange rate)
Kiinteän pariteetin vaihtokurssi yhtä tai useampaa valuuttaa vastaan, jotka revalvoidaan usein hallittujen vaihtelujen keinona.
FOMC
USA:n avoimien markkinoiden komitea, joka asettaa rahavarantotavoitteet, jotka toteutetaan mm. USA:n keskuspankin ohjauskorkojen avulla.
Ulkomaiset valuuttamarkkinat
Valuutan osto tai myynti toisen valuutan ostoa tai myyntiä vastaan. Me käymme valuuttakauppaa markkinoiden ulkopuolella.
Ulkomainen valuutanvaihto (foreign exchange swap)
Liiketoimi, jossa kaksi valuuttaa (vain koroton osa) vaihdetaan keskenään tiettynä päivänä ja arvolla, joka on sovittu (myynti)sopimuksen tekoaikana, tai tulevalla päivämäärällä ja arvolla, joka on sovittu (osto)sopimuksen tekoaikana. Todellisuudessa tämä on spot - ja vastakkaisen termiinisopimuksen yhdistelmä.
Forex
Termillä tarkoitetaan ulkomaisia valuuttamarkkinoita.
Forex Club
Suurissa finanssikeskuksissa muodostuneet ryhmät, joiden ulkomaisen valuuttakaupan meklareita finanssimarkkinajärjestö ACI kannustaa koulutus- ja sosiaalikansankäymiseen
Termiinikauppa (forward)
Kauppa, joka kestää yli kahden työpäivän ajan (spot-arvo). Termiinin hinta muodostuu spot-arvosta, johon lisätään tai josta vähennetään kahden valuutan korkodifferentiaalit annetun jakson ajalta. Korkodifferentiaalit tunnetaan myös bonuksina ja alennuksina.
Termiinimarginaalit (forward margins)
Alennukset tai bonukset valuutan spot- ja termiinikauppojen välillä, jotka ilmaistaan yleensä pisteinä (pip).
Vapaat varannot (free reserves)
Pankin kokonaisvarannot, joista vähennetään viranomaisten vaatimat varat.
Front Office
Meklarin suorittamat normaalit kaupankäyntitoimet.
Fundamentaalinen analyysi
Taloudellisen ja poliittisen informaation syvä analyysi, jonka avulla ennakoidaan finanssimarkkinoiden tulevat liikkeet.
Perustekijät (fundamentals)
Makrotaloudelliset tekijät, jotka ovat valuutan suhteellisen arvon perusta. Näihin kuuluvat inflaatio, kasvu, kauppatase, hallituksen alijäämä ja korot.
FX
Termillä tarkoitetaan ulkomaisia valuuttamarkkinoita ja valuuttakauppaa.

G

G7
Seitsemän johtavaa teollisuusmaata: USA, Saksa, Japani, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Kanada ja Italia.
G10
Kymmenen johtavaa teollisuusmaata, joihin kuuluvat G7-maat sekä Belgia, Alankomaat ja Ruotsi. Ryhmä käsittelee Kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF). Sveitsi joskus osallistuu kokouksiin perifeerisesti.
Tauko (gap)
Tauot johtuvat siitä, ettei kauppa käy tietyillä arvoilla. Normaaleissa markkinaolosuhteissa liikkeet aiheuttavat hintamuutoksia. Kun jokin merkittävä globaali tapahtuma, likviditeetin puute tai merkittävä taloudellinen ilmoitus yllättävät markkinat, nämä voivat pysähtyä hetkeksi korjatakseen näkemyksensä vaihtokursseista.
Kultainen standardi
Valuutan arvoa tukeva alkuperäinen järjestelmä. Kun järjestelmä otettiin käyttöön, kullan hinta oli sidottu valuuttaan, joten kullan tarjonnan nousu ei alentanut vaan nosti kullan hintaa.
Ristikko (grid)
Kiinteä marginaali, jonka sisällä vaihtokurssit saavat vaihdella.
Bruttokansantuote (gross domestic product)
Maan fyysisten rajojen sisäpuolella tapahtuvan tuotannon, tulojen tai menojen kokonaisarvo.
Kansallinen bruttokansantuote (gross national product)
Bruttokansantuote sekä ulkomaiset tulot eli ulkomailla ansaitut sijoitus- tai työtulot.
GTC
Good till cancelled -käsky. Meklarille annettu käsky ostaa tai myydä kiinteällä hinnalla. Käsky pysyy voimassa, kunnes asiakas peruu sen.

H

Kova valuutta
Mikä tahansa maailman päävaluutoista, joka on suosittu markkinoilla ja on helposti muutettavissa muiksi valuutoiksi.
Pää ja hartiat
Hintatrendien kaaviokuvio, jota kaavioiden laatijat pitävät merkkinä hintatrendin käännöksestä. Hinta on ollut jonkin aikaa nousussa vasemman olkapään huipulle. Voittojen nostaminen on saanut hinnan laskemaan tai vakaantumaan. Nyt hinta nousee jyrkästi kuvion päähän ennen kuin voittojen lisänostot saavat hinnan laskemaan hartian tasolle. Pieni nousu tai tasaantuminen viittaa uuteen merkittävään laskuun. Niskalinjan rikkominen kannustaa myyntiin.
Pään ja hartioiden pohja
Tunnetaan myös käänteisenä pää ja hartiat -kuviona, jolle on ominaista kolme (tai enemmän) selkeää syvennystä, joista keskimmäinen (pää) on alempi kuin muut (hartiat). Kun kaavion huiput yhdistävä trendilinja (niskalinja) on rikottu, kaavio on valmis.
Suoja (hedge)
Myöhemmällä päivämäärällä toteutettavan kaupan korvaavien optioiden, spot-, termiini- tai futuurisopimusten osto tai myynti. Yleensä sisältää vastakkaiset positiot käteis-, futuuri- tai optiomarkkinoilla.
Suojattu positio (hedged position)
Yksi avoin ostopositio ja yksi avoin myyntipositio samalla valuutalla.
Suojaaminen (hedging)
Käytäntö, jossa toteutetaan yksi sijoitus suojatakseen toinen kauppa tappioilta. Esim. myynti aiemman oston kumoamiseksi tai osto aiemman myynnin kumoamiseksi. Vaikka käytäntö vähentää tappioiden mahdollisuuden, se myös rajoittaa mahdollisia voittoja.
Korkea/matala
Yleensä instrumentin yhden kauppapäivän korkein ja matalin kauppahinta.

I

If done -käsky
ID on ehdollinen käsky, joka yleensä perustuu olemassa olevaan limit-käskyyn.
IMF
Kansainvälinen valuuttarahasto, joka perustettiin vuonna 1946 luodakseen kansainvälistä likviditeettiä lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä ja rohkaistakseen vaihtokurssien vapauttamista. IMF tukee lainoillaan maita, joilla on maksuongelmia.
Oletuskorko (implied rates)
Korko, joka määräytyy spot- ja termiinikauppojen hintaerojen perusteella.
Inflaatio
(Kuluttajahintaindeksi). Yleisen hintatason jatkuva nousu yhdessä ostovoiman laskun kanssa. Siihen viitataan joskus näiden hintatasojen liiallisina liikkeinä.
Alkumarginaali (initial margin)
Position avaamiseen tarvittava alkutalletus tai vakuus, joka takaa tulevan suorituksen.
Pankkienväliset markkinat (inter-bank market)
Löyhähkö verkosto valuuttakauppoja, joista neuvottelevat finanssilaitokset tai muut suuret yhtiöt.
Pankkienväliset hinnat (inter-bank rates)
Ulkomaisten valuuttojen hinnat, joita kansainväliset pankit tarjoavat muille suurille kansainvälisille pankeille.
Korkoarbitraasi (interest arbitrage)
Toiseen valuuttaan vaihtaminen ostamalla spot-kauppoina ja myymällä termiinikauppoina ja sijoittamalla tuotot saadakseen korkeamman korkotuoton. Korkoarbitraasi voi olla sisäinen, eli ulkomainen valuutta muutetaan kotimaiseksi, tai ulkoinen, jossa paikallinen valuutta muutetaan ulkomaan valuutaksi. Joskus paremman tuloksen saa, kun ei myy termiinin korkomäärää. Tällöin jotkut eivät pidä sitä totaalisena arbitraasina, koska jos vaihtokurssi liikkuu sijoittajaa vastaan, kaupan voitot voivat luoda tappioita.
Korkopariteetti (interest parity)
Yksi valuutta on korkopariteetissa toisen kanssa, kun korkojen erot ovat samat termiinimarginaalien vuoksi.
Koron vaihto (interest rate swap)
Sopimus hillitä korkovaihteluille altistuminen vaihtamalla muuttuvasta korosta kiinteään tai päinvastoin. Korotonta pääomaa ei voi vaihtaa.
Interventio
Keskuspankin toimi, jolloin se vaikuttaa valuuttansa arvoon puuttumalla markkinoihin. Yhteisinterventio tarkoittaa useamman keskuspankin toimia vaihtokurssien kontrolloimiseksi.

J

K

Kiwi
Uuden-Seelannin dollarin slanginimitys.

L

Johtavat indikaattorit
Tilastot, joita käytetään talouskasvun nopeuden ja liiketoiminnan, esim. tehdastilausten, muutosten ennakointiin.
Vipu
Marginaalin käyttö kaupan käymiseksi suuremmalla pääomalla. Vipu on kaksiteräinen miekka, koska se voi merkittävästi nostaa niin tappioita kuin voittojakin.
Vastuuvelvollisuus (liability)
Valuuttakaupan saralla velvollisuus toimittaa vastapuolelle valuuttamäärä joko omaisuustaseena määrättynä tulevana päivänä tai keskeneräisillä termiini- tai spot-kauppoina.
Limit-käsky
Käsky ostaa tai myydä ulkomaista valuuttaa toista vastaan tietyllä hinnalla. AVA takaa kaikki limit ja entry limit -käskyt määritellyllä hinnalla, ei paremmalla hinnalla.
Viivakaavio (line chart)
Hintakaaviot, jotka yhdistävät tiettyjen markkinoiden hinnat tietyllä aikavälillä, mikä muodostaa kaavioon aaltoviivan. Tämäntyyppinen kaavio on hyödyllisin yhdessä peitto- tai vertauskaavioiden kanssa, joita yleisesti käytetään markkina-analyyseissä.
Likvidaatio
Kauppa, joka päättyy tai sulkee aiemmin avatun position.
Likviditeetti
Markkinoiden kyky ottaa vastaan suuria kauppoja.
Pitkä
Markkinapositio, jossa asiakas on ostanut valuutan, jota sillä ei aikaisemmin ollut. Yleensä ilmaistaan perusvaluuttatermein.
Looney
Kanadan dollarin slanginimitys.

M

MACD (Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo)
Tekninen indikaattori, joka lasketaan vähentämällä tietyn arvopaperin 26 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo 12 päivän eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta.
MACD-histogrammi
Tekninen indikaattori, joka antaa visuaalisen esityksen MACD-linjan ja MACD-signaalilinjan eroista. Ero on esitetty histogrammina, jossa keskilinjan ylitykset ja eroavuudet näkyvät selvästi.
Ylläpitomarginaali (maintenance margin)
Minimimarginaali, joka sijoittajan on pidettävä marginaalitilillään kaikkina aikoina jokaista avointa sopimusta kohti. (Katso: Marginaali.)
Markkinavalmius (make a market)
Tilanne, jossa meklari antaa tarjoushinnat, joilla hän on valmis ostamaan ja myymään.
Hallittu vaihtelu (managed float)
Kun rahoitusviranomaiset puuttuvat säännöllisesti markkinoihin vakaannuttaakseen hinnat tai muuttaakseen vaihtokurssin suunnan.
Marginaali
Rahan tai vakuuden määrä, joka on ensin talletettava ja sittemmin ylläpidettävä tilillä suojatakseen avoimet sopimukset tappioilta. Alkumarginaali on talletettava ennen kaupankäynnin aloittamista.
Margin Call
Kun equityn arvo putoaa 10% käytetystä marginaalista sulkeutuu positiot automaattisesti, jotta tili ei päädy miinukselle.
Markkinoiden uudelleenhinnoittelu (mark-to-market)
Jokapäiväinen tilin päivittäminen saadakseen voittojen ja tappioiden määrä, joka tarvitaan marginaalien laskemiseksi.
Markkinatakaaja (market maker)
Meklari, joka toimittaa hinnat ja on valmis ostamaan tai myymään näillä tarjous- ja pyyntöhinnoilla. Markkinatakaaja ylläpitää kauppakirjaa.
Market-käsky
Käsky ostaa tai myydä arvopaperi senhetkisellä markkinahinnalla.
Keskihinta (mid-price/middle rate)
Markkinatakaajien tarjoama kahden hinnan välinen hinta tai osto- ja myyntihintojen keskiarvo.
Momentti
Tekninen indikaattori, joka mittaa arvopaperin muutosnopeuden. Muodostaa oskillaattorin, joka liikkuu 100:n ylä- ja alapuolella. Nousu- ja laskujohteiset tulkinnat löytyvät eroavaisuuksista, keskilinjan ylityksistä sekä äärilukemista.
Rahavarannot (monetary base)
Kierrossa oleva valuutta sekä keskuspankin vaatimat ja ylimääräiset pankkien talletukset.
Liikkuva keskiarvo (MA)
Tekninen indikaattori, joka osoittaa tiettyjen aikavälien keskiarvon. Se "liikkuu", koska jokaista laskelmaa varten käytämme jokaisen aikavälin viimeisintä lukua. Liikkuva keskiarvo seuraa markkinoiden perässä. Eksponentiaalisesti tasoitettu liikkuva keskiarvo (EMA) painottaa viimeisimpiä tietoja tarkoituksenaan lyhentää viivettä.

N

Nettopositio
Kokonaisen pitkän position ero kokonaista lyhyttä positiota vastaan missä tahansa valuutassa.

O

Satunnainen erä (odd lot)
Epästandardi kauppamäärä.
Tarjous
Hinta tai arvo, jolla myyjä on valmis myymään, ja myös paras hinta, jolla sijoittaja voi ostaa.
Kompensaatiokauppa (offset)
Avoimen position sulkeminen tai likvidaatio.
One Cancels the Other (OCO) -käsky
Ehdollinen käsky, jossa yhden osan toteutuminen automaattisesti peruu toisen osan.
Avoin positio
Mikä tahansa sopimus, jota ei ole saatettu päätökseen fyysisen maksun avulla tai käännetty samaksi ja vastakkaiseksi kaupaksi samalla arvopäivällä.
Käsky
Katso: Markkina-käsky. Suurten vaihtelujen aikoina käskyjen toteuttaminen voi olla vaikeaa tai mahdotonta.
Oskillaattori
Tekninen indikaattori, joka osoittaa, koska markkinat ovat yliostettuja tai ylimyytyjä. Kun oskillaattori saavuttaa ylimmän rajan, markkinat ovat yliostettuja. Kun oskillaattori saavuttaa alimman rajan, markkinat ovat ylimyytyjä.
Over The Counter (OTC)
Mikä tahansa kauppa, jota ei käydä itse pörssissä.
Yliyön kauppa
Sopimus jotka jatkuu seuraavaan kauppapäivään.
Yliyön raja
Pitkä tai lyhyt nettopositio yhdessä tai useammassa valuutassa, jonka meklari voi jatkaa seuraavaan kauppapäivään. Sopimuksen välittäminen toisten pankkien kauppahuoneille, jotka sijaitsevat seuraavalla aikavyöhykkeellä, vähentää meklarin tarvetta ylläpitää näitä valvomattomia kauppoja.
Ylimyyty
Tekninen olotila, joka tapahtuu, kun hintoja pidetään liian matalina ja valmiina ralliin.

P

Pariteetti
Yhden valuutan arvo suhteessa toiseen.
Kiinnitetty (pegged)
Järjestelmä, jossa valuutta liikkuu samassa linjassa toisen valuutan kanssa. Jotkut kiinnitykset ovat ehdottomia ja toiset liikkuvat hieman.
Piste (pip)
Termiä käytetään valuuttamarkkinoilla kuvaillessa pienintä vaiheittaista liikettä, jonka vaihtokurssi voi tehdä. Kontekstista riippuen se on yksi peruspiste (EUR/USD:n, GBP/USD:n ja USD/CHF:n kohdalla 0,0001 ja USD/JPY:n kohdalla 0,01).
Poliittinen riski
Sijoituksen voittojen epävarmuus, joka johtuu mahdollisuudesta, että hallitus toteuttaa toimia, jotka ovat epäsuotuisia sijoittajan kannalta.
Positio
Tietyn valuutan kokonaisnettokaupat. Positio voi olla tasainen (flat) tai jäävi (square), jolloin sijoittaja ei käy kauppaa, pitkä (enemmän valuuttaa ostettu kuin myyty) tai lyhyt (enemmän valuuttaa myyty kuin ostettu).
Voittojen nosto
Position päättäminen voittojen nostamiseksi.

Q

Hinta (quote)
Viitteellinen markkinahinta. Markkinoista riippuen hinta voi olla joko suuntaa-antava tai todellinen kauppahinta.
Vastavaluutta (quote currency)
Valuuttaparin toinen valuutta on vastavaluutta. Esimerkiksi USD/JPY-parissa JPY on vastavaluutta. Siihen viitataan myös toissijaisena valuuttana.

R

Ralli
Hinnan toipuminen laskukauden jälkeen.
Vaihteluväli (range)
Etäisyys korkeimman ja matalimman hinnan välillä tietyllä ajanjaksolla. Esimerkiksi päiväkohtainen vaihteluväli on päivän korkeimmasta hinnasta vähennetty päivän matalin hinta.
Arvo (rate)
Yhden valuutan arvo suhteessa toiseen.
Käänteisvaluutta (reciprocal currency)
Valuutta, joka on normaalisti hinnoiteltu dollareissa per valuuttayksikkö eikä perinteisesti valuuttayksikkö per dollari. Euro on yleisin esimerkki tästä.
Suhteellinen voimaindeksi (RSI)
Suosittu oskillaattori. RSI mitataan vertikaalisella asteikolla 0:sta 100:aan. 70:ää ylittävää arvoa pidetään yliostettuna ja 30:a alittavaa arvoa ylimyytynä. Kun hinnat ovat yli 70:ssa tai alle 30:ssa ja poikkeavat hintatrendistä, luvassa on varoitus mahdollisesta trendikäännöksestä.
Vastustus
Hintataso, jolla on odotettavissa myynti.
Vastustustaso
Teknisten analyytikkojen tunnistama hinta, joka voi johtaa toipumiseen, mutta rikkominen vastustustason läpi johtaa todennäköisesti merkittävään hintaliikkeeseen.
Revalvaatio
Valuutan vaihtokurssin nousu virallisen toimen seurauksena.
Revalvaatioarvo
Minkä tahansa kauden tai valuutan arvo, jota käytetään position tai kaupan revalvointiin.
Käänteiskuvio
Kaaviokuvio, joka näkyy ennen kuin senhetkinen trendi kääntää suuntaansa. Esimerkiksi pää ja hartiat -käänteiskuvio merkitsee trendin muutosta. Niskalinjan tuen alle rikkominen viittaa siihen, että pää ja hartiat -kuvio on valmis ja aiempi nousutrendi on kääntynyt.
Hintapyyntö (RFQ)
Kun sijoittaja pyytää reaaliaikaista hintaa meklarilta kaupankäyntialustalla näkyvän hinnan sijasta.
Riskipääoma (risk capital)
Rahamäärä, joka henkilöllä on varaa sijoittaa ja jonka menetys ei tulisi vaikuttamaan hänen elämänlaatuunsa.
Riskinhallinta (risk management)
Mahdollisten tappioiden tunnistaminen ja riskin hallitseminen yleensä tarkkojen määräysten mukaisesti.
Riskipositio
Kohde tai sitoumus, joka on altis arvonvaihteluille vaihtokurssien tai korkojen muutosten kautta.
Riski-palkkio-suhde (risk-to-reward ratio)
Laskelma, jossa mahdolliset voitot jaetaan position mahdollisella riskillä.
Rollover
Kun sopimuksen päättäminen siirretään toiselle eräpäivälle kahden valuutan korkodifferentiaalin perusteella. Vaihtoa kutsutaan myös termeillä tomorrow next, tom-next tai T/N.
Menopaluu (round trip)
Määritellyn valuuttamäärän osto ja myynti.

S

Saman päivän kauppa
Kauppa, joka erääntyy samana päivänä, kun se on avattu.
Takuutalletus
Rahamäärä, joka tarvitaan position avaamiseksi ja auki pitämiseksi. Tunnetaan myös marginaalina.
Myyntikurssi
Kurssi, jolla finanssilaitos tai meklari on halukas myymään ulkomaista valuuttaa. Tunnetaan myös pyyntönä tai tarjouksena.
Tilitys (settlement)
Kaupan eräpäivänä tehty todellinen valuuttojen toimittaminen.
Tilityspäivä (settlement date)
Päivä, jona ulkomaiset valuuttasopimukset tilitetään.
Tilitysriski (settlement risk)
Kun maksu on tehty vastapuolelle ennen vastapuolen maksua. Riski on siinä, ettei vastapuolen maksu ehkä saavukaan.
Lyhyt kauppa
Lyhyen kaupan tekeminen on instrumentin myynti ilman sen omistamista, ja lyhyt positio pidetään auki, koska hinnan odotetaan laskevan, jotta instrumentti voitaisiin ostaa takaisin voitolla.
Lyhyen tähtäimen korko
Yleensä 90 päivän korko.
Sivuutettu (sidelined)
Päävaluutta, jonka kauppa käy hitaasti, koska markkinoiden kiinnostus on kiinni toisessa valuuttaparissa.
Signaalilinja
Tunnetaan myös laukaisulinjana (trigger line). Se on toisen indikaattorin liikkuva keskiarvo, jota käytetään yksinkertaisten osto- ja myyntisignaalien luomiseen.
Yksinkertainen liikkuva keskiarvo
Liikkuva keskiarvo, joka antaa saman verran painoa päivän jokaiselle hintatiedolle.
Luisuminen (slippage)
Viittaa negatiiviseen (tai laskevaan) pistearvoon siinä välissä, missä stop loss käskystä tulee market-käsky ja missä market-käsky voi toteutua.
Ostajan markkinat (soft market)
Enemmän potentiaalisia myyjiä kuin ostajia, mikä luo ympäristön, jossa nopea hintojen lasku on mahdollinen.
Spot
Kauppa, jossa yhden valuutan vaihto toista vastaan tapahtuu välittömästi, ja kauppa päättyy kaksi liikepäivää toteutumisen jälkeen.
Spot Next
Yliyönvaihto spot-päivästä seuraavaan liikepäivään.
Palkkio-osuus (spread)
Ero tarjous- ja pyyntöhintojen välillä.
Jäävi (square)
Ostot ja myynnit ovat tasapainossa, eikä sijoittajalla tai meklarilla ole avoimia positioita.
Laatikko (square box)
Puhelimeen yhdistetty kaiutin, jota usein käytetään meklareiden työasemilla.
Standardi
Termi viittaa tiettyihin normaaleihin kauppamääriin ja eräpäiviin.
Sterilisaatio
Keskuspankin toimi kotimaisilla rahamarkkinoilla rajoittaakseen valuuttamarkkinainterventionsa vaikutuksia rahavarantoihin.
Sterling
Englannin punta, jota kutsutaan myös kaapeliksi.
Stokastinen oskillaattori
Tekninen momentti-indikaattori, joka mittaa arvopaperin hinnan suhteessa päivän korkeimpaan/matalimpaan hintaan tietyllä aikavälillä. Indikaattori liikkuu 0:n ja 100:n välillä, jolloin alle 20:ssa olevia lukemia pidetään ylimyytyinä ja yli 80:ssa olevia yliostettuina. 14 päivän stokastisen oskillaattorin 30:n lukema viittaisi siihen, että senhetkinen hinta oli 30 % 14 päivän alhaisimman hintatason yllä ja 70 % korkeimman tason alla. Stokastista oskillaattoria voi käyttää kuten muitakin oskillaattoreita seuraamalla yliostettuja tai ylimyytyjä lukemia, positiivisia/negatiivisia poikkeamia ja keskilinjan ylityksiä.
Stokastinen suhteellinen voimaindeksi (stochastic RSI)
Oskillaattoria käytetään suhteellisen voimaindeksin yliostettujen ja ylimyytyjen lukemien tunnistamiseksi. Koska suhteellinen voimaindeksi voi pysyä pitkiäkin aikoja yli 70:ssä olematta yliostettu tai alle 30:ssa olematta ylimyyty, stokastinen suhteellinen voimaindeksi antaa vaihtoehtoisen keinon tunnistaa nämä ääripäät. Stokastinen RSI luodaan käyttämällä stokastista kaavaa RSI:n lukemiin. RSI:n indikaattorina se mittaa RSI:n arvon suhteessa sen korkeimpiin ja matalimpiin arvoihin tiettyjen jaksojen ajalta. Kun RSI tallentaa uuden pohjan annetulla aikavälillä, stokastinen RSI tulee olemaan 0:ssa. Kun RSI tallentaa uuden huipun annetulla aikavälillä, stokastinen RSI tulee olemaan 100:ssa.
Tuki
Hintataso, jolla odotetaan ostamista. Tuen rikkominen usein johtaa matalampiin hintoihin. Katso: Vastustus.)
Vaihto (swap)
Tietyn valuutan saman määrän samanaikainen osto ja myynti kahdella eri päivämäärällä toisen valuutan myyntiä ja ostoa vastaan. Vaihto voi olla termiinisopimusta vastaan. Vaihtaminen on jokseenkin sama asia kuin yhden valuutan lainaaminen ja toisen antaminen lainaksi samalle ajanjaksolle. Kuitenkin voitot tai kulut ilmaistaan hintadifferentiaalina kaupan kahden osapuolen välillä. Se on siis spot-kaupan ja vastakkaisen termiinikaupan yhdistelmä.
Swissy
Sveitsin frangin slanginimitys markkinoilla.

T

Technical Analysis
Yritys ennakoida tuleva markkina-aktiviteetti analysoimalla markkinatiedot, kuten kaaviot, hintatrendit ja volyymi.
Tekninen korjaus
Hintakorjaus, joka ei johdu markkinoiden olosuhteista vaan teknisistä tekijöistä, kuten volyymistä ja kaavioista.
Hiljaiset markkinat (thin market)
Markkinat, joiden kauppavolyymi on matala, jolloin tarjous- ja pyyntöhinnat ovat laajoja ja instrumentin likviditeetti on matala.
Nytkähdys (tick)
Hinnan minimaalinen liike ylös- tai alaspäin.
Kauppapäivämäärä (trade date)
Päivä, jolloin kauppa tapahtuu.
Sijoittaja (trader)
Henkilö, joka on kaupankäynnissä meklarin vastapuoli ja jonka tavoite on hyötyä hintaliikkeistä.
Trailing Stop
Stop-loss-taso, joka on asetettu nykyhinnan ylä- tai alapuolelle ja joka päivittyy hintaliikkeiden mukana.
Kauppa (transaction)
Valuuttojen osto tai myynti käskyn toteuttamisen seurauksena.
Kauppapäivämäärä (transaction date)
Päivä, jolloin kauppa tapahtuu.
Trendi
Viittaa hintaliikkeiden suuntaan. Nousevat huiput ja pohjat viittaavat nousutrendiin, laskevat huiput ja pohjat viittaavat laskutrendiin. Kaupan vaihteluväli muodostuu horisontaalisista huipuista ja pohjista. Trendit yleensä jaetaan suuriin (yli vuoden kestoisiin), keskipitkiin (1-6 kuukautta) ja lyhyisiin (alle kuukauden).
Trendilinja
Suorat kaaviolinjat matalien arvojen alla (nousutrendissä) tai rallihuippujen yllä (laskutrendissä), jotka päättelevät senhetkisen trendin jyrkkyyden. Trendin rikkominen viittaa yleensä trendin käännökseen.
Kaksisuuntainen hinta (two-way price)
Arvot, joille annetaan sekä asiakkaan että meklarin tarjoushinnat.

U

Suojaamaton (uncovered)
Toinen termi avoimelle positiolle.
Nousunytkähdys (up tick)
Kauppa, joka toteutetaan edellistä kauppaa korkeammalla hinnalla.
USA:n Prime-korko
Korko, jolla USA:n pankit voivat lainata suurimmille yritysasiakkailleen.

V

Arvopäivä (value date)
Spot- tai termiinikaupan päättämispäivä.
Spotin arvopäivä (value spot)
Yleensä kaupan päättäminen kahden kauppapäivän kuluttua.
Vaihtelumarginaali (variation margin)
Vaatimus marginaalilisästä, jonka meklari tarvitsee asiakkaalta markkinavaihtelujen vuoksi.
Vaihtelut (volatility)
Tilastollinen mittaus markkinoiden tai arvopaperin hintaliikkeistä, joka lasketaan keskihajontaa käyttämällä. Korkeisiin vaihteluihin liittyy suurempi riski.

W

Näennäiskauppa (wash trade)
Samanarvoiset kaupat, jotka eivät tuota voittoja tai tappioita.
Painotettu keskiarvo (weighted average)
Liikkuva keskiarvo, joka käyttää valittua aikaväliä, mutta antaa enemmän painoa viimeisimmille hintatiedoille.
Sahaus (whipsaw)
Kun valuutan tai muun instrumentin hinta liikkuu ylös- tai alaspäin ja sitten liikkuu nopeasti vastakkaiseen suuntaan vieden hinnan alkuperäisen position ohi.
Liikepäivä
Päivä, jolloin valuuttapääoman finanssikeskuksen pankit ovat auki. Valuuttakaupoissa liikepäivä tapahtuu vain, jos molempien finanssikeskusten pankit ovat auki (tai kaikki relevantit valuuttakeskukset ristikkäiskauppojen saralla).

X

Y

Z