Tekninen analyysi perustuu uskomukseen, että historiallista hintakehitystä seuraamalla voidaan ennustaa tulevaa hintakehitystä. Tekniset analyysit käyttävät yleensä indikaattoreita, jotka auttavat ymmärtämään aiempaa hintakehitystä ja tunnistamaan optimaaliset hintatulo- ja -poistumispisteet markkinoilla. Teknisen analyysin indikaattorit ovat matemaattisia työkaluja, jotka auttavat kauppiaita analysoimaan omaisuuserän hinnan eri osatekijöitä, kuten trendiä, volyymia, momentumia, volatiliteettia ja markkinasyklejä. Kauppiailla on käytössään lukuisia teknisen analyysin indikaattoreita, mutta ne jakautuvat yleensä kahteen laajaan luokkaan: ennakoiviin ja reaktiivisiin indikaattoreihin.

Avaa demo-tili harjoitellaksesi, mitä olet oppinut tai oikea tili aloittaaksesi kaupankäynnin tänään!

Mitä ovat ennakoivat indikaattorit?

Ennakoiva indikaattori on suunniteltu auttamaan kauppiaita ennakoimaan tulevaa hintakehitystä. Ennakoivat indikaattorit periaatteessa ”johtavat” hintakehitystä ja antavat signaaleja kauppiaille ennen kuin markkinoilla tapahtuu trendi tai käänne. Ne voivat auttaa kauppiaita saamaan maksimaalisia voittoja, koska treidaajat voivat käydä kauppaa hinnan liikkeen alkaessa markkinoilla. Koska ennakoivat indikaattorit kuitenkin ennakoivat hintakehitystä, ne voivat joskus antaa monia vääriä signaaleja. Esimerkiksi, johtava indikaattori voi antaa käänteissignaalin, vaikka markkinoilla olisikin vain väliaikainen käänne.

Mikä on reaktiivinen indikaattori?

Reaktiiviset indikaattorit periaatteessa ”seuraavat” markkinoita ja antavat signaaleja sen jälkeen, kun trendi tai käänne on jo alkanut markkinoilla. Ne auttavat kauppiaita vahvistamaan, että markkinoilla on todella vallalla trendi, ja sen jälkeen voidaan tehdä kauppoja, jotka ovat sopusoinnussa vallitsevan markkinatilanteen kanssa. Vaikka ne ovatkin vankkoja vahvistustyökaluja, reaktiiviset indikaattorit antavat signaalit yleensä myöhään, eikä aikaa välttämättä ole riittävästi mahdollisimman monen voiton saamiseksi. Esimerkiksi useimmat trendit tekevät suurimman osan liikkeistään alkuvaiheessa, ja viivästynyt indikaattori saattaa antaa signaalin, kun trendi on jo vahvistanut osuuttaan markkinoilla.

Esimerkkejä ennakoivista indikaattoreista

Tässä joitakin esimerkkejä suosituista ennakoivista indikaattoreista:

Suhteellinen voimaindeksi (RSI)

RSI on momentum-indikaattori, joka antaa yliostettuja ja ylimyytyjä signaaleja markkinoilla. Indikaattori vaihtelee 0 ja 100 välillä. RSI:n lukema 30 tai alle tarkoittaa, että omaisuuserä on ylimyyty ja korkeampia hintoja voidaan odottaa, kun taas lukema 70 tai yli tarkoittaa yliostettua omaisuuserää, jossa voidaan odottaa alhaisempia hintoja. Kauppiaat etsivät ostomahdollisuuksia ylimyydyillä markkinoilla ja myyntimahdollisuuksia yliostetuilla markkinoilla..

Stokastiikka

Kuten RSI, stokastiikka on momentum-indikaattori, joka antaa yliostettuja ja ylimyytyjä signaaleja. Indikaattori vaihtelee 0 ja 100 välillä, ja 20:n ja 80:n kohdalle on piirretty erilliset viivat. Alle 20:n lukema osoittaa, että markkinat ovat ylimyydyllä alueella ja siten mahdollisesti halpoja. Tällöin kauppiaat etsivät tilaisuuksia sijoittaa ostotoimeksiantoja, koska odotettavissa saattaa olla korkeampia hintoja. Vastaavasti lukema yli 80 tarkoittaa, että markkinat ovat yliostetulla alueella, jolloin hintoja pidetään kalliina ja kestämättöminä. Kauppiaat etsivät tilaisuuksia sijoittaa myyntitoimeksiantoja, koska odotettavissa saattaa olla alhaisempia hintoja.

Tuki- ja vastustasot

Tuki- ja vastustasot auttavat kauppiaita tunnistamaan markkinoiden kiinnostuksen kohteet, joilla kysyntä- ja tarjontavoimat pyrkivät muuttumaan. Näillä tukialueilla omaisuuserän kysynnän odotetaan ylittävän sen tarjonnan, jolloin hinnat alkavat kääntyä ylöspäin. Vastaavasti tarjonta ylittää kysynnän tukialueilla, ja hintojen odotetaan kääntyvän laskuun. Siksi kauppiaat pyrkivät antamaan ostotoimeksiantoja tukialueille tai niiden läheisyyteen ja myyntitoimeksiantoja vastustusalueille tai niiden läheisyyteen.

Pivot-pisteet

Pivot pisteet-indikaattori luo useita tuki- ja vastarintalinjoja, jotka perustuvat edellisen kauden korkeimpaan, matalimpaan ja viimeiseen hintaan. Tyypillisesti on olemassa viitelinja tai keskipiste (PP) ja kolme tukilinjaa (S1, S2 ja S3) sekä kolme vastarintalinjaa (R1, R2 ja R3). Nämä linjat ovat erinomaisia viitetasoja markkinoiden kysynnälle ja tarjonnalle. Suuntautuvilla markkinoilla linjoja voidaan käyttää ihanteellisina alueina, joilla hinnan vetäytyminen voi päättyä; vaihtelevilla markkinoilla taas pivot-linjat toimivat tuki- ja vastusalueina. Pivot piste -linjoja voidaan käyttää myös hinnan purkautumisen ajoittamiseen markkinoilla.

Donchian-kanavat

Donchian kanavat on kirjekuori-tyyppinen volatiliteetti indikaattori, jossa keskijanaa ympäröi ylempi ja alempi linja. Linjat on johdettu aiempien kausien korkeimmista ja matalimmista hinnoista, ja ne auttavat kauppiaita arvioimaan trendejä ja ajoittamaan purkautumisia. Ylempi linja mittaa taustalla olevaa nousujohteista painetta markkinoilla. Markkinat ovat noususuunnassa, kun hinnat ovat ylemmän linjan tuntumassa, ja kun ylempi linja rikotaan, tapahtuu nouseva purkautuminen. Vastaavasti taustalla on laskusuuntainen paine, kun hinnat lähestyvät alempaa linjaa, ja laskusuuntainen purkautuminen syntyy, kun alempi linja rikotaan. Keskijanaa voidaan käyttää korkealaatuisten käänteiden luomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen suuntautuvilla markkinoilla. Mediaanijana voi myös vahvistaa trendin kääntymisen, kun se rikotaan.

Esimerkkejä reaktiivisista indikaattoreista

Tässä muutamia esimerkkejä reaktiivisista indikaattoreista:

Liukuva keskiarvo

Liukuvat keskiarvot (MA) ovat suosituimpia teknisen analyysin indikaattoreita. Kauppiaat käyttävät niitä, koska ne tasoittavat hintakehitystä ja antavat selkeän kuvan markkinoiden suuntauksesta. MA:t ovat omaisuuserän keskimääräisiä hintoja tietyn ajanjakson aikana. MA:t ovat reaktiivisia indikaattoreita, koska ne lasketaan käyttäen historiallisia hintoja. Niitä käytetään ensisijaisesti trendinseurantastrategioissa, joissa kauppiaat tyypillisesti yhdistävät lyhyemmän ajanjakson liukuvan keskiarvon pidemmän ajanjakson liukuvien keskiarvojen kanssa. Esimerkiksi 50 jakson MA voidaan yhdistää 200 jakson MA:n kanssa. Kun lyhyemmän jakson MA ylittää pidemmän jakson MA:n, se merkitsee, että uusi trendi on jo syntynyt. Tällaiset ylitykset tapahtuvat kuitenkin yleensä sen jälkeen, kun hinta on jo liikkunut huomattavasti.

Bollingerin nauhat

Bollingerin nauhat on volatiliteetti-indikaattori, jossa on 20 jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo sekä ylä- ja alalinjat, jossa on kaksi positiivista ja negatiivista keskihajontaa keskiviivasta. Vaihteluvyöhykkeet lähenevät toisiaan, kun volatiliteetti on alhainen, ja poikkeavat toisistaan, kun volatiliteetti on korkea. Vaikka jotkut kauppiaat tarkkailevat kaistoja mahdollisten ennakoivien signaalien löytämiseksi strategioille, kuten breakout-kaupankäynnille, Bollingerin nauhat eivät itsessään osoita, milloin volatiliteetti todennäköisesti muuttuu markkinoilla. Silti se reagoi vain sen jälkeen, kun taustalla oleva hintatoiminta on tapahtunut. Tämän vuoksi Bollingerin nauhoja ei koskaan käytetä yksinään, vaan se yhdistetään pääasiassa ennakoiviin indikaattoreihin, kuten RSI:hen.

Keskimääräinen suuntaindeksi (ADX)

ADX on indikaattori, jota käytetään mittaamaan taustalla olevan trendin voimakkuutta markkinoilla. Kauppiaat käyttävät ADX:ää suodattaakseen parhaat trendit ja vaihtelevat markkinat kaupankäynnin kohteeksi. ADX piirtää lukemat 0:sta 100:aan. Kun ADX pysyy alle 25:n pitemmän aikaa, se on merkki siitä, että selkeää trendiä ei ole, ja kauppiaat voivat soveltaa markkinoilla vaihteluväliin sidottuja pelejä. Yli 25 oleva lukema tarkoittaa, että on muodotumassa vahva suuntaus. Silti ADX jää jälkeen markkinoista, ja se yhdistetään usein muihin indikaattoreihin tehokkaiden kaupankäyntisignaalien antamiseksi.

Parabolinen pysäytys ja peruutus (Parabolinen SAR)

Parabolista SAR-indikaattoria käytetään seuraamaan trendejä ja määrittämään, missä käänteet voisivat todennäköisesti tapahtua. Indikaattori tulostaa pisteitä hinnan alapuolelle nousutrendin aikana ja pisteitä hinnan yläpuolelle laskutrendin aikana. Parabolinen SAR-indikaattori on kuitenkin hitaasti hintoja seuraava indikaattori, ja ne ilmoittavat usein käänteestä, kun hinta on jo lopullisesti kääntynyt. Jopa trendimarkkinoilla pisteet tulostuvat hitaasti, kun hinta kiihtyy tiettyyn suuntaan. Näin ollen Parabolinen SAR on tehokas vain yhdistettynä muihin indikaattoreihin, kuten liukuviin keskiarvoihin ja ADX:ään.

MACD

Liukuva keskiarvo lähentyvä divergenssi (MACD) on suosittu indikaattori, jota käytetään trendin suunnan, sen voimakkuuden ja mahdollisen käänteen määrittämiseen. Siinä on histogrammi sekä MACD-viiva ja signaali. Kauppiaat tarkkailevat MACD:n avulla käytävässä kaupankäynnissä risteymiä, eroavaisuuksia ja vahvistuvia trendejä. Mutta koska se lasketaan käyttäen liukuvia keskiarvoja, MACD on luonnostaan viiveinen indikaattori, ja se yhdistetään usein oskillaattoreihin, kuten RSI:hen, uskottavampien signaalien saamiseksi.

Ennakoivat vs reaktiiviset indikaattorit

Voit ajatella markkinoita autona, jotta voit ymmärtää ennakoivien ja reaktiivisten indikaattorien välisen suhteen. Ennakoivat indikaattorit ovat tuulilasi (osoittavat, mihin olet menossa), kun taas reaktiiviset indikaattorit ovat sivupeilit (näyttävät, mistä olet tulossa). Molemmat indikaattorit ovat olennaisen tärkeitä ajamisen kannalta. Kauppiaille on aina houkuttelevaa keskittyä ennakoiviin indikaattoreihin, koska ne tarjoavat ihanteellisia sisäänpääsypisteitä maksimaalisten voittojen saamiseksi, mutta ne ovat myös alttiita lukuisille väärille signaaleille. Toisaalta, vaikka reaktiiviset indikaattorit rajoittavatkin mahdollisia voittoja, ne tarjoavat kaivattua vakuuttuneisuutta kauppojen aloittamiseen markkinoilla. Siksi vankka kaupankäyntistrategia löytää keinon yhdistää nämä kaksi indikaattoria asiaankuuluvissa markkinaolosuhteissa tehokkaasti. Esimerkiksi RSI voi tunnistaa yliostetut ja ylimyydyt olosuhteet asiaankuuluvilla Pivot piste -tasoilla.

Lopuksi

Kauppiaat käyttävät indikaattoreita tunnistamaan markkinoiden parhaat mahdollisuudet, joita voidaan hyödyntää mahdollisimman pienellä riskillä. Olennaista on ymmärtää, miten eri tavoin ennakoivia ja reaktiivisia indikaattoreita käytetään ja yhdistellään tehokkaaseen kaupankäyntiin. Selaa AvaTraden koulutusosiota ja opi lisää muista suosituista ennakoivista ja reaktiivisista teknisen analyysin indikaattoreista. Rekisteröidy ilmaiselle demo- tai oikealle AvaTrade-tilille nyt ja aloita tietojesi ja taitojesi soveltaminen jo tänään.

Avaa demo-tili harjoitellaksesi, mitä olet oppinut tai oikea tili aloittaaksesi kaupankäynnin tänään!

UKK

  • Mikä on ennakoiva indikaattori?

    Ennakoiva indikaattori on indikaattori, jonka tarkoituksena on ennustaa tulevaa hintakehitystä ja tarjota kaupankäyntisignaaleja.

  • Mikä on reaktiivinen indikaattori?

    Reaktiivinen indikaattori analysoi aiempaa ja nykyistä hintakehitystä ja tarkistaa trendinmuodostuksen tai käänteisyyden.

  • Ennakoiva vs reaktiivinen indkaattori – kumpi on parempi?

    Molemmat ovat tärkeitä, ja niitä on parasta käyttää yhdessä. Ennakoivat indikaattorit tuottavat kaupankäyntisignaaleja, kun taas reaktiiviset indikaattorit vahvistavat kaupankäynnin asetelmat.

** Vastuuvapauslauseke – Vaikka yllä olevan sisällön kokoamiseksi on tehty asianmukaista tutkimusta, se on vain informatiivinen ja opettavainen. Mikään esitetystä sisällöstä ei muodosta minkäänlaista sijoitusneuvontaa.