Yksi keskuspankkien tärkeimmistä tehtävistä on toteuttaa rahapolitiikkaa, jolla taataan hintavakaus ja edistetään taloudellista hyvinvointia kyseisessä maassa. Kyky käyttää joitakin välineitä, kuten suullista interventiota ja muita asiaankuuluvia toimia, määrittelee intervention. Keskuspankkien interventiot ovat välttämättömiä, koska ne auttavat suojelemaan maan valuutan arvoa. Tämä tapahtuu ostamalla tai myymällä maan valuuttaa valuuttamarkkinoilla niin, että sen arvo nousee tai laskee suhteessa muihin ulkomaisiin valuuttoihin.

Keskuspankkien interventioita käytetään käytännössä korjaamaan valuuttakurssien vääristymiä tai häiriöitä. Tällaisia häiriöitä voi esiintyä talouden kriisitilanteissa, kuten vuoden 2020 valtavassa lockdownissa ja vuoden 2008 merkittävässä lamassa, tai ne voivat olla epänormaaleja lyhytaikaisia toimia, kuten spekulatiivinen hyökkäys valuuttaa vastaan. Valuuttakurssivakaus on erittäin tärkeää minkä tahansa maan talouskasvun ja vakauden kannalta. Ja tämä tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että keskuspankkien interventiot ovat erittäin tärkeitä paikallisen talouden hyvinvoinnin määrittelyssä ja ylläpitämisessä vähentämällä volatiliteettia ja edistämällä likviditeettiä valuuttamarkkinoilla.

Jos esimerkiksi maan talous on riippuvainen viennistä, paikallisen valuutan vahvistuminen heikentäisi sen tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Tämä voi johtaa keskuspankin interventioon, jonka tavoitteena on paikallisen valuutan heikentäminen. Samoin valuutan heikentyminen voi olla vahingollista maalle, joka on voimakkaasti riippuvainen tuonnista. Se merkitsisi, että tuonti kallistuu (mikä uhkaa inflaatiota). Tällöin keskuspankin interventio pyrkii vahvistamaan paikallista valuuttaa.

Keskuspankkien interventioita tapahtuu eri muodoissa. Seuraavassa on neljä päätyyppiä:

Suullinen interventio

Suullinen interventio, joka tunnetaan myös nimellä ”Jawboning”, on yksinkertaisin ja yleisin keskuspankkien käyttämä interventio. Kuten nimestä voi päätellä, jawboning tarkoittaa valuutan ylös- tai alaspäin puhumista varsinaisen toimenpiteen suorittamisen sijasta. Markkinaosapuolet ovat hyvin tietoisia keskuspankkien vallasta toteuttaa rahapoliittisia toimia, ja ne tarkastelevat aina tarkkaan poliittisten päättäjien tai johtavien virkamiesten puheita, lausuntoja tai muuta viestintää. Jawboning on tyypillisesti enemmänkin eräänlaista ohjeistusta tai ilmoitusta aikomuksesta tehdä jotain (kuten nollata korot) tulevaisuudessa, ja markkinat reagoivat yleensä ikään kuin kyseinen toimi olisi toteutettu nyt. Yleensä keskuspankkien, joiden tiedetään puuttuvan asiaan usein, jawboning-pyrkimyksillä on enemmän painoarvoa valuuttamarkkinoilla.

Operatiivinen interventio

Operatiivisesta interventiosta puhutaan silloin, kun keskuspankki tosiasiallisesti ostaa ja myy maan valuuttaa rahapoliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Keskuspankit puuttuvat valuuttamarkkinoille, kun ne haluavat tietyn valuuttakurssin tason, jota ei voida saavuttaa pelkillä puheilla. Operatiivinen interventio voi aiheuttaa valuuttamarkkinoilla huomattavia kurssimuutoksia, koska keskuspankin osallistuminen tähtää tavoitteensa saavuttamiseen eikä voiton tavoitteluun.

Yhteinen interventio

Yhteinen interventio tapahtuu, kun useat keskuspankit pyrkivät yhdessä vaikuttamaan yhden tai useamman valuutan valuuttakursseihin. Näin voi tapahtua vain silloin, kun useilla keskuspankeilla on samanlaiset tavoitteet tietyn valuuttakurssin suhteen. Asianomaiset keskuspankit voivat tällöin soveltaa suullisia tai operatiivisia interventiovaihtoehtoja ”yhteisesti” tai koordinoidusti saavuttaakseen yhteiset tavoitteensa. Yhteensovitettu interventio voi vaikuttaa valuuttamarkkinoihin merkittävästi ja lyhyessä ajassa riippuen siitä, kuinka monta keskuspankkia on mukana ja millaisia interventiotoimenpiteitä ne toteuttavat.

Steriloitu interventio

Lääketieteen alalta nimensä saanut steriloitu interventio tarkoittaa toimia, joilla pyritään kompensoimaan aiemmin toteutetun toisen operatiivisen toimenpiteen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Keskuspankkien interventioiden tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti valuuttamarkkinoihin tai yleisesti ottaen auttaa saavuttamaan tietyt ennalta määritellyt tavoitteet. Näillä toimilla voi kuitenkin olla myös tahattomia seurauksia, joihin samojen keskuspankkien on lopulta puututtava tai jotka on ”steriloitava”. Pohjimmiltaan steriloidut interventiot toteutetaan sen varmistamiseksi, että yhteiskunta ei joutuisi kokemaan mitään eri interventioiden mahdollisista kielteisistä seurauksista.

Jos keskuspankki on esimerkiksi huolissaan maan valuutan vahvuudesta, se voi myydä valuuttaa valuuttamarkkinoilla. Lisäämällä maan valuutan määrää liikkeessä keskuspankki on saavuttanut tavoitteensa valuutan vahvuuden hillitsemisestä. Kun valuutan kierto kuitenkin lisääntyy, on olemassa inflaation ja muiden taloudellisten huolenaiheiden uhka. Tämän vuoksi keskuspankki voi pyrkiä myymään lyhytaikaisia arvopapereita (joukkovelkakirjoja ja valtion joukkovelkakirjoja) liikkeessä olevien ylimääräisten varojen sitomiseksi, jotta alkuperäisestä interventiosta aiheutuvia uhkia voitaisiin hillitä.

Kuinka treidata valuuttainterventioilla

Keskuspankkien interventiot voivat aiheuttaa äärimmäistä volatiliteettia valuuttamarkkinoilla. Vaikka tämä merkitsee suuria ja tuottoisia mahdollisuuksia, se merkitsee myös huomattavaa riskiä. Intervention suuruus ja ajoitus määräävät markkinoiden reaktion uuteen tietoon.

Suuria interventioita voidaan odottaa ”suurilta” keskuspankeilta, kuten Yhdysvaltain keskuspankilta,Englannin keskuspankilta, Kiinan keskuspankilta ja Euroopan keskuspankilta. Mitä odottamattomampi interventio on, sitä todennäköisemmin sen vaikutus valuuttakursseihin on huomattava. Tärkein näkökohta, joka on otettava huomioon keskuspankin interventiolla käytävässä kaupassa, on riskienhallinta. Koska interventioiden johdosta voi odotettavissa suuria, on syytä myös hallita niiden treidaamiseen liittyviä riskejä.

Seuraavassa on joitakin vinkkejä, joita kannattaa noudattaa keskuspankkiinterventioilla käytävässä kaupankäynnissä:

  • Varo suuria psykologisia hintapisteitä. Kauppiaiden tulisi pitää mielessä tärkeät tasot (tuki ja vastus), jotka ovat tyypillisesti käynnistäneet keskuspankin väliintulon aiemmin.
  • Käy kauppaa samanaikaisesti interventioiden kanssa. Keskuspankkien interventiot ovat suuri asia valuuttamarkkinoilla. On suositeltavaa, että kauppiaat tekevät vain toimeksiantoja, jotka ovat samassa tahdissa interventiovirtojen kanssa.
  • Kaupankäynti vastoin interventioita stop loss -toiminnolla. Jos sinun on käytävä kauppaa vastakkain interventiovirtojen kanssa, on suositeltavaa käydä kauppaa stop-loss-toimeksiantojen kanssa, koska niihin liittyy valtava riski.
  • Vältä toimeksiantojen asettamista interventioilmoitusten ympärille. Kauppiaiden tulisi välttää osto- tai myyntitoimeksiantojen antamista markkinoilla muutamaa minuuttia ennen/jälkeen tai keskuspankkien interventioilmoitusten aikana. Tälle ajanjaksolle on ominaista massiivinen volatiliteetti ja hinnan liukuminen, mikä saattaa rajoittaa mahdollisuuksiasi saada hyvä hinta toimeksiannollesi.

Treidaa valuuttainterventioita AvaTradessa

Keskuspankkien interventiot tarjoavat valtavia mahdollisuuksia markkinatoimijoille. Seuraa niiden ilmoituksia ja reaaliaikaisia asiantuntija-analyysejä AvaTraden avulla ja hyödynnä syntyviä mahdollisuuksia eri kaupankäyntialustoillamme sekä työpöytä- että mobiililaitteille. Pysy lisäksi markkinariskien yläpuolella hyödyntämällä yksinoikeudella AvaProtect™-ominaisuutta.

Rekisteröidy ja aloita treidaus tänään!