Japanin sodanjälkeiseksi talousihmeeksi kutsuttu kasvu viittaa siihen, että Japani kasvoi nopeasti vuoden 1960 jälkeisinä kolmena vuosikymmenenä. Keskimääräinen kasvuvauhti oli kymmenen prosenttia 1960-luvulla, viisi prosenttia 1970-luvulla ja neljä prosenttia 1980-luvulla, ja nousevan auringon maa vakiinnutti asemansa maailman toiseksi suurimpana taloutena vuoteen 2010 asti, kunnes Kiinan kansantasavalta ohitti sen. Vuoteen 1990 mennessä Japanin tulot henkeä kohti olivat yhtä suuret tai suuremmat kuin useimmissa länsimaissa. Viime vuosikymmenen deflaatiovuosien jälkeen Japanin hallitus lupasi vuonna 2013 elvyttää inflaation ja luottaa samalla vahvasti Japanin keskuspankkiin, jotta se myötävaikuttaisi sekä rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseen että kansantalouden terveeseen kehitykseen.

Mikä on Japanin keskuspankki?

Japanin keskuspankki (Bank of Japan, BoJ) on Japanin keskuspankki ja maan korkein rahapoliittinen viranomainen. Pankin pääkonttori sijaitsee Nihonbashissa, Chūōn liikealueella Tokiossa. Se perustettiin vuoden 1882 Japanin keskuspankkilain nojalla, ja se aloitti toimintansa 10. lokakuuta 1882, minkä jälkeen se laski liikkeeseen ensimmäiset setelinsä vuonna 1885. Keskuspankilla on pääkonttori, 32 sivukonttoria ja 14 paikallistoimistoa koko maassa sekä seitsemän edustustoa ulkomailla, jotta se voi hoitaa tehtäviään keskuspankkina. Maailman kolmanneksi suurimman talouden keskuspankkina Japanin keskuspankki vaikuttaa suoraan valuuttamarkkinoihin. Siksi yksi tärkeimmistä tapahtumista, joita kaikkien valuuttamarkkinoista kiinnostuneiden kannattaa seurata, on keskuspankin määräajoin pidettävä kokous, jossa valitaan Japanin virallinen rahapolitiikka vastauksena ajankohtaiseen talouskehitykseen.

Kuinka Japanin keskuspankki toimii?

Japanin johtavana raha- ja rahoituslaitoksena keskuspankin päätehtävänä on varmistaa rahan arvon vakaus sekä sisäisesti (hintojen vakaus) että ulkoisesti (valuuttakurssi) sekä rahoitusjärjestelmien vakaus, jotta varmistetaan rahan luotettavuus taloudellisten transaktioiden maksuvälineenä.

Näiden tehtäviensä täyttämiseksi keskuspankki harjoittaa seuraavia toimintoja:

 • Seteleiden liikkeeseenlasku ja hallinnointi
 • Rahapolitiikan muotoilu ja täytäntöönpano, erityisesti Japanin keskuspankin korkotason mukauttaminen.
 • Selvityspalvelujen tarjoaminen pankkien ja muiden rahoituslaitosten välillä.
 • Toimiminen maan pankkien pankkina, rahoituslaitosten taloudellisten ja hallinnollisten olosuhteiden seuranta ja tarkastelu sekä viime käden lainanantajana toimiminen.
 • altiovarainministeriön ja valtion arvopapereihin liittyvien operaatioiden toteuttaminen
 • Kansainvälinen toiminta, kuten jenitilien tarjoaminen ulkomailla sijaitseville keskuspankeille ja valtion laitoksille, toiminta valuuttamarkkinoilla ja osallistuminen kansainväliseen mielipiteiden vaihtoon; ja
 • Tietojen kokoaminen, taloudelliset analyysit ja tutkimustoiminta

Japanin keskuspankin organisaatio

Pankin organisaatiorakenne perustuu Japanin keskuspankkilakiin, sääntöihin ja muihin sisäisiin ohjeisiin. Pankin virkamiehiin kuuluvat pääjohtaja (Haruhiko Kuroda vuodesta 2013), apulaispääjohtajat, johtokunnan jäsenet, tilintarkastajat, toimitusjohtajat ja neuvonantajat. Hallintoneuvosto, pankin korkein päätöksentekoelin, koostuu yhdeksästä jäsenestä: pääjohtaja, kaksi varapääjohtajaa ja kuusi hallintoneuvoston jäsentä. Japanin rahapoliittiset päätökset tehdään yhdeksän jäsenen enemmistöpäätöksellä johtokunnassa, joka määrittelee valuutta- ja rahapoliittisen valvonnan suuntaviivat, asettaa perusperiaatteet pankin toiminnan toteuttamiselle ja valvoo pankin virkailijoiden, lukuun ottamatta tilintarkastajia ja neuvonantajia, tehtävien hoitamista. Pääjohtajan tehtävänä on edustaa pankkia ja valvoa yleisesti pankin liiketoimintaa johtokunnan päätösten mukaisesti. Näin ollen Japanin keskuspankin pääjohtajalla on huomattava vaikutusvalta Japanin hallituksen talouspolitiikkaan.

Japanin keskuspankin toiminta

Japanin keskuspankkina pankki harjoittaa erilaisia liiketoimintoja, joihin kuuluvat käteisen rahan sekä maksu- ja selvityspalvelujen tarjoaminen, rahapolitiikan harjoittaminen, rahoitusjärjestelmän vakauden varmistaminen ja julkishallintoon liittyvien palvelujen tarjoaminen. Japanin keskuspankista annetun lain mukaan pankin rahapolitiikan tavoitteena olisi oltava ”hintavakauden saavuttaminen ja siten kansantalouden terveen kehityksen edistäminen”. Tältä pohjalta pankki asetti hintavakaustavoitteeksi 2 prosenttia kuluttajahintaindeksin (CPI) vuotuisen muutosnopeuden perusteella. Jos inflaatiotaso poikkeaa tavoitteesta, pankki voi puuttua tilanteeseen käyttämällä välineitä, joita voivat olla muun muassa korkotaso, tuottokäyrän hallinta, rahamarkkinaoperaatiot, vähimmäisvarantovaatimukset, Japanin osakkeiden ostaminen suurina määrinä, määrällinen keventäminen ja muut.

Esimerkiksi, kun Japanin keskuspankki käynnisti huhtikuussa 2013 määrällisen keventämisen (QE) ohjelman, jonka tavoitteena oli stimuloida kulutusmenoja inflaation vauhdittamiseksi, se pumppasi valtavan määrän rahaa Japanin talouteen. Tämä johti Japanin jenin devalvoitumiseen ja loi samalla kauppiaille mahdollisuuksia hyötyä USD/JPY:n ja muiden jeniin liittyvien valuuttaparien hintakehityksestä. Mitä tulee keskuspankin autonomiaan, pankin rahapolitiikan riippumattomuus on turvattu The Bank of Japan Act -lain nojalla. Samaan aikaan sen varmistamiseksi, että pankin rahapolitiikka ja hallituksen talouspolitiikan peruslinjaukset ovat yhteensopivia, laissa säädetään, että pankin on aina pidettävä tiiviisti yhteyttä hallitukseen ja vaihdettava näkemyksiä riittävästi. Hallituksen edustajilla ei kuitenkaan ole äänivaltaa rahapoliittisessa päätöksenteossa.

Japanin keskuspankki fundamenttianalyysissä

Japanin keskuspankin vaikutus Japanin talouteen perustuu pääasiassa Japanin keskuspankin ohjauskorkoon ja muihin talouspoliittisiin toimenpiteisiin, joita johtokunta toteuttaa rahapoliittisissa kokouksissa, jotka pidetään kahdeksan kertaa vuodessa kahden päivän ajan. Kussakin kokouksessa hallintoneuvosto keskustelee maan talous- ja rahoitustilanteesta ja vahvistaa rahamarkkinaoperaatioiden suuntaviivat sekä pankin rahapoliittisen linjan kokousten väliseksi ajaksi. Tämä puolestaan vaikuttaa usein jenin arvoon ja sen vuorovaikutukseen muiden maailmanvaluuttojen kanssa. Kuten historialliset korot ovat osoittaneet, keskuspankki säätää korkoja yllättäen vain harvoin. Siinä harvinaisessa tapauksessa, että näin tapahtuu, keskuspankin mukautettujen korkojen pitäisi aiheuttaa valtavaa volatiliteettia markkinoilla.

Keskuspankin koronnostot

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kun talous laajenee tai kasvaa liian nopeasti, Japanin keskuspankki voi aloittaa kiristämistoimet hillitäkseen menoja ja hillitäkseen inflaation nousua, sillä se voi luoda kuplan ja johtaa tuleviin talouden vakausongelmiin. Tällöin keskuspankki voi päättää nostaa korkoja, sillä korkeammat korot merkitsevät sitä, että ihmiset ottavat vähemmän lainaa ja kuluttavat vähemmän, mikä hidastaa inflaatiota tai jopa vähentää sitä. Tällöin JPY:n odotetaan vahvistuvan muihin valuuttoihin nähden, valtion joukkovelkakirjalainojen nousevan, kun taas Tokion pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja indeksit, kuten Nikkei 225, laskevat, koska sijoittajat pyrkivät suuntaamaan pääomansa pois riskipitoisemmista omaisuuseristä.

Keskuspankin koronlaskut

Edellä sanottu toimii myös päinvastoin: kun talous supistuu, rahapolitiikkaa voidaan löysentää talouden elvyttämiseksi. Tällöin keskuspankki voi päättää laskea korkoja, sillä alhaisemmat korot teoriassa motivoivat ihmisiä ottamaan lainaa ja siten kuluttamaan, minkä lisäksi ne kannustavat yrityksiä tekemään enemmän investointeja ja lisäämään työllisyyttä, mikä puolestaan vauhdittaa taloutta. Tällöin JPY:n ja valtion joukkovelkakirjojen odotetaan heikkenevän, kun taas osakkeiden ja Tokion pörssissä kaupankäynnin kohteena olevien indeksien odotetaan nousevan, koska monien yritysten kannattavuuden odotetaan kasvavan, kun taas sijoittajilla olisi houkutus palata sijoittamaan riskipitoisempiin omaisuuseriin suurempien voittojen saamiseksi.

Kuinka treidata Japanin keskuspankin päätöksillä?

Keskuspankin kokousta ympäröivien uutisten ja tapahtumien kauppaaminen on aina jännittävää, ja siitä voi olla hyötyä treidaajille. Seuraamalla MPM:n rahapoliittisten päätösten, kuten rahamarkkinaoperaatioiden suuntaviivojen, sisältöä sekä sen näkemyksiä talouden ja rahoituksen kehityksestä voidaan ennustaa talousnäkymiä ja tarjota vihjeitä siitä, alentaako keskuspankki korkoja, korottaako se niitä vai pitääkö se ne ennallaan. Esimerkiksi, myönteiset talousuutiset voivat viitata tulevaan koronnostoon, mikä johtaa JPY:n vahvistumiseen. Jos uutiset ovat negatiivisia, voi tapahtua päinvastoin, eli odotettavissa on korkojen lasku, mikä johtaa JPY:n heikkenemiseen. Näin ollen odotettua korkeampaa korkoa pidetään JPY:n kannalta positiivisena/nousujohteisena, kun taas odotettua matalampaa korkoa pidetään JPY:n kannalta negatiivisena/laskusuuntaisena.

Monet kauppiaat perustavat kantansa MPM-ilmoituksiin. Lisäksi, kun tiedetään, milloin tuleva keskuspankin kokous on suunniteltu pidettäväksi, voidaan suunnitella kaupankäyntistrategia ja valmistautua etukäteen volatiliteettiin, joka lähes varmasti ympäröi tapahtumaa. Mutta jopa tilanteissa, joissa korot pysyvät ennallaan, keskuspankin kokouksen kaltaisiin tärkeisiin tapahtumiin liittyvällä ennakoinnilla on usein suuri vaikutus markkinoihin. Siksi treidaajana on tärkeää ymmärtää, että keskuspankin harjoittama Japanin rahapolitiikka on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat erityyppisiin omaisuuseriin fundamentaalisella tasolla, mikä luo potentiaalisesti erinomaisia kaupankäyntimahdollisuuksia. Näitä ovat jeni ja sen parina olevat globaalit valuutat, valtion joukkovelkakirjat, paikalliset osakkeet ja indeksit sekä muut arvopaperit.

Nyt, kun tiedät enemmän Japanin keskuspankista ja sen vaikutuksesta eri kaupankäyntivälineisiin, on tärkeää, että seuraat fundamenttiuutisia ja ennen kaikkea rahapolitiikan muutoksia seuraamalla talouskalenterissa olevaa keskuspankin seuraavaa kokousta.

Mitä seuraavaksi? Varmista etulyöntiasemasi AvaTraden laajan JPY:hen liittyvien varojen valikoiman ja huippuluokan kaupankäyntityökalujen avulla!

Japanin keskuspankin UKK

 • Mikä on Japanin keskuspankin tarkoitus?

  Perussääntönsä mukaan Japanin keskuspankki vastaa rahapolitiikan toteuttamisesta, valuutan ja seteleiden liikkeeseenlaskusta, selvitys- ja vaihtopalvelujen tarjoamisesta valuutan vakauden varmistamiseksi, valtiovarainministeriön ja valtion arvopapereihin liittyvistä operaatioista, tietojen keräämisestä sekä talousanalyyseistä ja -tutkimuksesta. Kummallista kyllä, tehtävässä ei mainita hintavakautta, kuten useimmissa muissa keskuspankeissa, mutta Japanin keskuspankilla on jo pitkään ollut inflaatiotavoite, joka auttaa varmistamaan hintavakauden.

 • Onko Japanin keskuspankki yksityisessä omistuksessa?

  Japanin keskuspankki on yksi harvoista maailman keskuspankeista, jotka eivät ole kokonaan valtion omistuksessa (Sveitsi ja Belgia ovat kaksi muuta). Itse asiassa vuoden 1942 Japanin keskuspankkilaissa säädetään, että valtion on omistettava vähintään 55 prosenttia keskuspankista. Viime vuosina on ollut epäselvää, kuka omistaa merkittävän osuuden Japanin keskuspankista, vaikka FactSet listaa ainoaksi osakkeenomistajaksi newyorkilaisen Horizon Asset Managementin, jolla on noin 10 prosenttia ulkoisessa omistuksessa olevista osakkeista. Japanin keskuspankin osakkeita vaihdetaan Nasdaqissa pörssinumerolla 8301.

 • Onko Japanin keskuspankki itsenäinen?

  Japanin keskuspankki on ollut itsenäinen vasta vuodesta 1998 lähtien. Sitä ennen se oli hallituksen virkamiesten valvonnassa. Itsenäistymisen jälkeen on kuitenkin vaadittu Japanin keskuspankin itsenäisyyden myöntävän lain tarkistamista. Tämä antaisi hallitukselle mahdollisuuden asettaa pankille poliittisia tavoitteita ja vaatia sitä vastaamaan niiden saavuttamisesta. Tällä hetkellä pankin ainoa vaadittu tavoite on inflaatiotavoitteen saavuttaminen, mutta mikään taho ei pidä pankkia tilivelvollisena tämän tavoitteen saavuttamisesta, mikä saattaa selittää Japanin yli kaksi vuosikymmentä kestäneen deflaation.

Näetkö tässä sijoitusmahdollisuuden?

Avaa tili nyt!