Kun talousviranomaiset puhuvat, rahoitusmarkkinoiden ei ole sopivaa vastustaa niitä. Maan talous on perusta, jolle sivistynyt yhteiskunta rakentuu. Se on monimutkainen rakenne, joka perustuu tuotannon, työllisyyden ja kulutuksen pilariin. Se on kuin elävä organismi, jonka suonissa kiertää yhteiskunnan taloudellinen elinehto, ja se vaatii jatkuvaa hoitoa ja ylläpitoa toimiakseen terveenä. Järjestelmän sydämenä kunkin kansantalouden keskuspankki ottaa vastuun järjestelmän pitkän aikavälin selviytymisen turvaamisesta.

Mitä ovat keskuspankkien kokoukset?

Keskuspankkien kokoukset ovat keskuspankin rahapoliittisen komitean säännöllisiä kokouksia. Jäsenet arvioivat nykyisen rahapolitiikan tehokkuutta nykyisessä taloustilanteessa. Maan ylimpänä rahapoliittisena viranomaisena keskuspankki on vastuussa terveen talousympäristön luomisesta kestävän kasvun edistämiseksi. Rahapoliittisen komitean tehtävänä on luoda rahapolitiikka, joka ohjaa keskuspankkia tämän ensisijaisen tavoitteen saavuttamisessa. Suurilla keskuspankeilla, kuten Yhdysvaltain keskuspankilla (Fed), Euroopan keskuspankilla (EKP) ja Englannin keskuspankilla (BoE), on säännöllisiä kokouksia, joissa ne seuraavat taloutta ja ryhtyvät tarvittaessa toimenpiteisiin.

MPC:n jäsenet osallistuvat keskuspankin kokouksiin arvioidakseen kansallisen talouden tilannetta, asettaakseen viralliset korot ja päättääkseen muista taloudellisista toimenpiteistä. Keskuspankin kokouksissa toteutettavia toimia ohjaavat rahapoliittiset tavoitteet, joissa määritellään tavoitteet niille talouden indikaattoreille, joiden MPC katsoo mittaavan parhaiten kansantalouden suorituskykyä. Näitä indikaattoreita ovat yleensä bruttokansantuote (BKT), inflaatioaste ja työttömyysaste. Jos näiden indikaattoreiden luvut ovat jäämässä tavoitteista joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan, keskuspankki voi päättää käyttää käytettävissään olevia välineitä talouden ohjaamiseksi takaisin raiteilleen.

Keskuspankkien taloudellisilla interventioilla pyritään edistämään tai hidastamaan talouskasvua muuttamalla liikkeessä olevan rahan määrää. Interventiomenetelmiä ovat korkopäätökset, avomarkkinaoperaatiot ja vähimmäisvarantovelvoitteet. Kukin väline aiheuttaa merkittävän vaikutuksen kansallisen valuutan arvoon tekemällä siitä enemmän tai vähemmän saatavilla olevaa. Mahdollisista kurssikorjauksista päätetään keskuspankin kokouksissa, minkä jälkeen niistä tiedotetaan yleisölle virallisella ilmoituksella. Tavallisesti keskuspankin pääjohtaja pitää lehdistötilaisuuden kunkin kokouksen päätteeksi. Tarkoituksena on tehdä yhteenveto pankin tämänhetkisistä talousnäkymistä ja selittää perustelut sen valitsemille toimille. Lisäksi julkaistaan keskuspankin kokouspöytäkirjat, joista käyvät ilmi yksittäisten komitean jäsenten keskustelut, näkemykset ja äänestykset.

Keskuspankkien kokoukset taloudellisina indikaattoreina

Keskuspankkien kokoukset ovat jälkijättöisiä talousindikaattoreita, sillä rahapoliittiset päätökset heijastavat pankin tulevaisuudennäkymiä, kun taas taloutta arvioidaan jälkikäteen. Kokoukset antavat myös sävyn rahoitusmarkkinoille. Sijoittajat luottavat keskuspankkeihin keskeisenä tietolähteenä kunkin maan taloutta varten ja pyrkivät sijoittumaan edullisesti ennen keskuspankin odotusten toteutumista.

Keskuspankkien kokousten asialista

Keskuspankin operatiivisena tavoitteena on ylläpitää hintavakautta talouskasvun aikana, joka perustuu pääasiassa kuluttajien kulutukseen. Kun ihmiset kuluttavat enemmän, kasvava kysyntä nostaa hintoja ja tuo lisäarvoa talouteen; kun kulutus on vähäistä, kasautuva tarjonta laskee hintoja. Tavaroiden ja palvelujen kuluttajahintojen muutosvauhtia mitataan inflaatioasteella. Noin 4 prosentin inflaatiotasoa pidetään kestävän talouskasvun kannalta terveenä, mutta liian korkea tai liian matala inflaatio voi johtaa suuriin ongelmiin. Keskuspankkien kokouksissa arvioidaan tällaisten ongelmien todennäköisyyttä. Tämän jälkeen nämä rahoitusalan asiantuntijat voivat ryhtyä toimenpiteisiin, joilla sitä voidaan työntää kohti haluttuja rahapoliittisia tavoitteita.

Kuinka keskuspankit kontrolloivat inflaatiota?

Kun inflaatio poikkeaa tavoiteluvusta, keskuspankit voivat käyttää erilaisia taloudellisia interventiotoimenpiteitä. Näillä välineillä muutetaan rahan tarjontaa, mikä vaikuttaa kulutustoiminnan vilkastumiseen tai hidastumiseen:

 • Korot: Korkotason nostaminen tai laskeminen tekee kyseisen valuutan lainaamisesta kotimaisille pankeille ja rahoituslaitoksille perittävän palkkion nostamisesta tai laskemisesta kalliimpaa tai halvempaa.
 • Avomarkkinaoperaatiot: Myymällä tai ostamalla valtion joukkovelkakirjoja ja kaupallisia velkakirjoja lisätään käteistä talouteen tai siirretään käteistä pois taloudesta.
 • Vähimmäisvarantovaatimukset: Vähittäispankkien hätätapauksia varten varattujen varojen korottaminen tai vähentäminen rajoittaa resursseja, joita ne voivat käyttää tuotteiden tarjoamiseen asiakkailleen.

Keskuspankit käyttävät yleensä mieluummin korkoja ensimmäisenä askeleena talouden muuttamiseksi. Korkomuutokset luovat voimakkaan ylhäältä alaspäin suuntautuvan dominovaikutuksen, joka vaikuttaa eri tahojen yksittäisiin päätöksiin. Tämä on kevyempi vaihtoehto kuin ennakoivien avomarkkinaoperaatioiden aloittaminen. Korkojen mukauttaminen on myös kevyempi keino kuin vähimmäisvarantovelvoitteiden muuttaminen.

Miksi koroilla on merkitystä?

Keskuspankit määrittävät kansallisen valuutan perusarvon korkojen avulla. Valuutan kallistaminen tai edullistaminen muuttaa sen saatavuutta ja ostovoimaa. Tämän seurauksena valuutan vahvuus rahamarkkinoilla muuttuu ja aiheuttaa sidoksissa olevien valuuttaparien nousua tai laskua. Lisäksi se käynnistää uudelleenhinnoittelun tapahtumasarjan kyseisen maan omaisuuserissä.

Keskuspankkien päätösten vaikutus talouteen

Kun maa noudattaa ekspansiivista talouspolitiikkaa, keskuspankin kokouksissa tehdyt päätökset ovat lempeämpiä (dowish) ja niillä pyritään edistämään kasvua. Kulutuksen stimuloimiseksi pankki voi:

 • Alentaa korkoa, jolloin lainat tulevat halvemmiksi ja houkuttelevammiksi
 • Lisätä omaisuuserien ostoja, jolloin talouteen saadaan käyttövalmiita varoja
 • Vähentää varantovelvoitteita, jolloin pankit voivat käyttää enemmän varantopääomaa operaatioissaan

Kulutuksen lisääntymisen seurauksena yksityisten ja kaupallisten lainojen saatavuus paranee. Yrityksiä kannustetaan laajentumaan rahoittamalla liiketoiminnan laajentamista ja työvoiman lisäämistä. Korkeampi tuotanto ja alhaisempi työttömyys lisäävät kuluttajien luottamusta. Ihmiset kuluttavat siten enemmän. Kun kysyntä nousee, hinnat tyypillisesti nousevat. Jos elinkustannusten nousu ei kuitenkaan vastaa kansalaisten tulojen ja palkkojen nousua, talous voi ajautua umpikujaan. Työntekijät vaativat korkeampia palkkoja, mikä voi lopulta tehdä samanaikaisesta toiminnan ja työvoiman laajentamisesta kestämätöntä. Yritykset voivat alkaa irtisanoa työntekijöitään, jolloin työttömyysaste nousee hintojen ollessa edelleen korkealla.

Talouskriisin estämiseksi keskuspankki voi harjoittaa supistavaa talouspolitiikkaa painaakseen hintainflaation alas hallitulle tasolle tiukentavilla (hawkish) päätöksillä, kuten:

 • Korkojen nostolla, joka tekee lainoista kalliimpia ja vähemmän houkuttelevia
 • Lisäämällä omaisuuserien myyntiä, siirtämällä käteistä taloudesta tarjoamalla kiertoon kelpaamattomia sijoituksia
 • Korottamalla varantovelvoitteita, jolloin pankkien tuotteisiin käyttämä pääoma vähenee

Tämän jälkeen pankit maksavat enemmän ottaessaan lainaa keskuspankilta tai toisiltaan ja siirtävät lisäkustannukset kuluttajatuotteisiin. Yksityishenkilöt ja yritykset luopuvat lainanotosta, mikä vähentää kulutusta. Yrityksillä on lopulta ylitarjontaa, ja niiden on alennettava hintojaan myydäkseen varastojaan.

Kuinka treidata keskuspankkien kokouksilla?

Rahoitusmarkkinoilla odotetaan laajalti keskuspankkien kokouksia, joihin osallistuvat merkittävät päätöksentekijät, kuten Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitea (FOMC), EKP:n neuvosto ja Yhdistyneiden Kuningaskunnan keskuspankin rahapoliittinen komitea (MPC). Niiden kahdeksan kertaa vuodessa tekemät korkopäätökset vaikuttavat joihinkin maailman vaihdetuimpiin valuuttoihin, esimerkiksi Yhdysvaltain dollariin (USD), euroon (EUR) ja Englannin puntaan (GBP) sekä osakkeisiin, indekseihin ja hyödykkeisiin, joilla käydään kauppaa niiden paikallisissa pörsseissä.

Korkopäätökset

Huhut todennäköisistä tuloksista alkavat jo viikkoa ennen keskuspankin kokousta. Uutistoimittajat ja pitkän aikavälin sijoittajat alkavat ottaa positioita kokousviikon alussa ja ilmaisevat odotuksensa hintakehityksen kautta. Kokouksen päätteeksi keskuspankki julkistaa päätöksensä, ja markkinamyllerrys puhkeaa yleensä äärimmäisen volatiliteetin myötä asiaan liittyvissä omaisuuserissä. Normaalioloissa keskuspankin kokouksissa tehdyt päätökset aiheuttavat ennakoitavissa olevia volatiileja kurssimuutoksia, jotka ovat yhteneviä omaisuuserien tulevien tuottojen muutosten kanssa.

Esimerkki 1: Yhdysvaltain keskuspankin kokous (FOMC-kokous) päättyy ennusteen mukaiseen koronlaskuun. USD menettää arvoaan forex-valuuttapareissa, kuten EUR/USD ja USD/JPY, ja Yhdysvaltain valtion joukkolainojen tuotot liittyvät laskusuuntaukseen. Sijoittajat, jotka irtautuvat USD:n ja arvopapereiden positioistaan, keskittyvät osakkeisiin. Yhdysvaltain osakkeet, kuten Facebook (NSDQ: FB) ja Walmart (NYSE: WMT), nousevat arvoonsa, samoin kuin suuret indeksit, kuten Dow Jones 30 (INDEXDJX: .DJI), ja USD:llä kaupattavat hyödykkeet, kuten kulta ja WTI-raakaöljy.

Esimerkki 2: EKP:n kokous päättyy odotetusti koronnostoon. EUR vahvistuu FX-parien, kuten EUR/USD ja EUR/GBP, kautta, kun taas EU-maiden valtionlainat tarjoavat korkeampia tuottoja. Sitä vastoin Euroopan osakkeet ja indeksit heikkenevät, mikä aiheuttaa suurten osakkeiden, kuten saksalaisen Deutsche Bankin osakkeiden (ETR: DBK) ja ranskalaisen CAC 40 -indeksin futuurien (INDEXEURO: PX1) laskua.

Odottamattomia reaktioita voi kuitenkin esiintyä, jos markkinoiden tunnelmia painostavat epänormaalit tilanteet, kuten heikkenevät taloudelliset olosuhteet, talouskriisit, sodat tai maailmanlaajuiset ongelmat, kuten pandemiat. Tällaisissa tapauksissa sijoittajat odottaisivat keskuspankkien toteuttavan toimenpiteitä talouden helpottamiseksi vastoinkäymisten varalta, ja markkinoiden reaktio riippuu siitä, kuinka paljon keskuspankin päätökset vastaavat sijoittajien odotuksia.

Tiedotustilaisuudet ja kokouspöytäkirjat

Korkopäätökset eivät ole ainoa tekijä, joka määrittää markkinoiden käyttäytymistä. Suuret toimijat, kuten rahoituslaitokset ja suursijoittajat, perustavat kantansa siihen, miten talous kehittyy pitkällä aikavälillä. Saadakseen tietoa tästä institutionaaliset sijoittajat seuraavat keskuspankin pääjohtajan lehdistötilaisuutta kokouksen jälkeen ja analysoivat keskuspankin kokouspöytäkirjoja. Esimerkiksi Fedin kokouspöytäkirjoista sijoittajat analysoivat FOMC:n jäsenten välillä käytyjä keskusteluja ymmärtääkseen, miten talouden johtajat näkevät nykyiset ja tulevat olosuhteet.

He yrittävät lukea rivien välistä nähdäkseen, mitkä jäsenet tukivat tai vastustivat kokouksessa tehtyä päätöstä hawkish- tai dovish-näkökulmasta. Tällaiset yksityiskohdat antavat tietoa siitä, mitä keskuspankki harkitsee tulevissa kokouksissaan ja millaisiin päätöksiin tämä saattaa johtaa. Kun tiedot on analysoitu, sijoittajat alkavat ottaa positioita sen mukaan, millaisia päätöksiä he odottavat keskuspankin tekevän tulevaisuudessa. Tämän seurauksena keskuspankin kokousten jälkeen esiintyy tunnettua äärimmäistä volatiliteettia.

Keskeisimmät keskuspankkien kokoukset ympäri maailman

Yhdysvaltain Keskuspankki (Fed) – Yhdysvaltain liittovaltion avomarkkinakomitea (FOMC)

 • Alue: Pohjois-Amerikka
 • Julkaisuajankohta: 8 kertaa vuodessa
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: USD; Yhdysvaltain osakkeet ja joukkovelkakirjat; US30, US500, US_TECH100; USD-kaupankäynnin kohteena olevat hyödykkeet

Euroopan keskuspankki (ECB) – neuvosto

 • Alue: Eurooppa
 • Julkaisuajankohta: kuukausittain
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: EUR; eurooppalaiset osakkeet; DAX 30, CAC 40; EU:n jäsenvaltioiden valtion joukkovelkakirjalainat

Englannin keskuspankki (BoE) – Rahapoliittinen komitea (MPC)

 • Alue: Eurooppa
 • Julkaisuajankohta: kuukausittain
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: GBP, EUR; brittiläiset osakkeet; UK100; Yhdistyneen kuningaskunnan giltsit

Kanadan keskuspankki (BoC) – hallintoneuvosto

 • Alue: Pohjois-Amerikka
 • Julkaisuajankohta: 8 kertaa vuodessa
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: CAD; kanadalaiset osakkeet; S&P/TSX; Kanadan jälkimarkkinakelpoiset joukkovelkakirjalainat; raakaöljy

Japanin keskuspankki (BoJ) – hallintoneuvosto

 • Alue: Aasia
 • Julkaisuajankohta: kaksi kertaa kuussa
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: JPY; japanilaiset osakkeet; Nikkei 225; Japanin hallituksen joukkovelkakirjat

Kiinan keskuspankki (PBOC) – Rahapoliittinen osasto

 • Alue: Aasia
 • Julkaisuajankohta: neljännesvuosittain
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: CNY, AUD, NZD; kiinalaiset osakkeet; China A50; Kiinan hallituksen joukkovelkakirjat

Australian keskuspankki (RBA) – pankin johtokunta

 • Alue: Oseania, Aasia
 • Julkaisuajankohta: kuukausittain (paitsi tammikuu)
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: AUD, NZD; Australian ja Uuden Seelannin osakkeet ja joukkovelkakirjat; ASX 200 indeksi

Miksi treidata keskuspankkien kokousten päätöksillä AvaTradessa?

Keskuspankkikokoukset kuuluvat markkinoiden vaikuttavimpiin tapahtumiin. Keskuspankkien päätökset voivat aiheuttaa merkittävää volatiliteettia monissa eri omaisuuserissä ja luoda lukuisia päivätreidauksen kaupankäyntimahdollisuuksia, joilla on huomattava tuotto- ja riskipotentiaali.

AvaTraden asiantuntemuksen avulla voit helposti valmistella salkkuasi keskuspankkikokousten kaupankäyntiä varten, valita oikeat omaisuuserät, analysoida markkinoita ja hallita riskiäsi luottavaisesti.

 • Milloin on seuraava keskuspankin kokous?Tarkista keskuspankkien kokousaikataulu suoraan AvaTraden kaupankäyntialustoilla tai verkkosivuilla ja tutustu ennusteisiin.
 • Mitä minun pitäisi treidata keskuspankkien kokouksilla?Volatiliteettia voidaan hillitä omaisuuserien merkityksellisyydellä; harkitse amerikkalaisia omaisuuseriä Fedin päätösten yhteydessä, eurooppalaisia omaisuuseriä EKP:n ilmoitusten yhteydessä ja brittiläisiä omaisuuseriä BoE:n kokousten yhteydessä.
 • Kuinka voin ostaa kiinnostavia omaisuuseriä?AvaTraden erinomaisen CFD-kaupankäyntijärjestelmän avulla voit hyötyä hinnanmuutoksista sitomatta pääomaa fyysisen hyödykkeen ostoon.
 • Entä, jos arvioni osoittautuu vääräksi?Yllätykset ovat luonnollinen osa treidausta, joten valmistautuminen on tärkeää. Suojaa kaupat keskuspankkien kokouksissa ainutlaatuisella AvaProtect-riskinhallintatyökalullamme.
 • Mitä, jos en ole tietokoneen ääressä?Löydät meiltä oman AvaTradeGO-mobiilikauppasovelluksellamme. Sen avulla pääset markkinoille milloin ja missä tahansa!
 • Mistä saan apua?Palkittu asiakastukitiimimme on valmis auttamaan sinua puhelimitse, sähköpostitse ja live-chatissa kaikissa kaupankäyntiasioissa, mukaan lukien keskuspankkikokouksiin valmistautumisessa.

Keskuspankkien UKK

 • Miksi keskuspankkien kokoukset ovat merkittäviä markkinoille?

  Koska keskuspankki on kunkin maan viimeinen lainanantaja, sen rahapolitiikalla voi olla valtava vaikutus rahavirtoihin ja avomarkkinoiden toimintaan. Koska keskuspankki valvoo ja ohjaa maan rahajärjestelmää, se voi vaikuttaa inflaatioon, työllisyyteen ja talouden vakauteen. Keskuspankilla on niin suuri valta valvomansa maan talouteen ja rahoitusvakauteen, keskuspankin jäsenten lausunnot voivat antaa tärkeitä vihjeitä talouden tulevasta suunnasta ja ominaisuuksista, jotka vaikuttavat suoraan rahoitusmarkkinoihin.

 • Mikä on tärkein keskuspankki maailmassa?

  Vaikka se ei välttämättä olekaan tärkein keskuspankki, sillä kaikki maailman keskuspankit ovat tärkeitä rahoitusvakauden ylläpitämisen kannalta, vaikutusvaltaisin keskuspankki on Yhdysvaltain keskuspankki. Maailman suurimpana taloutena ja koska Yhdysvaltain dollari on maailman varantovaluutta, ja Yhdysvaltojen rahapolitiikka vaikuttaa useimpiin maailman maihin. Kaksi muuta vaikutusvaltaisinta keskuspankkia ovat Euroopan keskuspankki ja Kiinan keskuspankki. Yhdessä nämä kolme keskuspankkia hallinnoivat yli puolen maailman BKT:n rahapolitiikasta.

 • Kuinka keskuspankit vaikuttavat forex-markkinoihin?

  Keskuspankit ovat ainutlaatuinen voima valuuttamarkkinoilla, sillä toisin kuin lähes kaikilla muilla toimijoilla, niillä ei ole markkinoilla voittoa tavoittelevia motiiveja. Lisäksi vaikka keskuspankkien rahapoliittisilla päätöksillä voi olla dramaattinen vaikutus valuuttakursseihin, keskuspankit eivät osallistu suoraan valuuttamarkkinoille. Muuttamalla maan korkoja tai liikkeessä olevan rahan määrää keskuspankki muuttaa usein myös maan valuutan arvoa. Joskus tämä on tarkoituksellista, koska yleensä heikompi valuutta on hyväksi kansainväliselle kaupalle, mutta joskus se on tahaton sivuvaikutus keskuspankin pyrkimyksistä edistää talouskasvua ja hintavakautta.

Jokainen keskuspankin kokous tarjoaa jännittävän tilaisuuden nauttia ja juhlia rahoitusmarkkinoiden kaupankäyntimahdollisuuksia. Nyt kun tiedät, miten keskuspankit tekevät päätöksiä ja miten niiden päätökset vaikuttavat suosikkivaroihisi, tarkista, milloin seuraava kokous on ajoitettu, ja aloita kaupankäynti luottavaisin mielin!